Quảng Ninh thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối cấp tỉnh

 

Đây là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Luật, Pháp lệnh và Điều lệ của từng tổ chức.

Như vậy, sau hai năm triển khai, thực hiện Công văn số 9787-CV/VPTW ngày 27-2-2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Ban Bí thư đồng ý để Tỉnh ủy Quảng Ninh “thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung trong Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, Quảng Ninh đã tiến hành mô hình này ở cấp tỉnh.

Theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5-2-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đề ra nhiệm vụ: “Thực hiện 100% mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, hoàn thành vào đầu năm 2018. Thí điểm thực hiện mô hình ở cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện liên thông”.

Để thực hiện mô hình Cơ quan Khối cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 959-QĐ/TU ngày 14-3-2018 phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh” giai đoạn 2018-2021. 

Về bộ máy Cơ quan Khối cấp tỉnh, lãnh đạo Khối gồm Trưởng Khối và các Phó Trưởng Khối. Trưởng Khối là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phó Trưởng Khối là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, phụ trách các ban chuyên môn trong Cơ quan Khối. Các ban chuyên môn của Khối gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức; Ban Tuyên truyền vận động; Ban Kiểm tra - Giám sát; Ban Chính sách - Pháp luật; Ban Kinh tế - Xã hội. Trưởng, phó các Ban chuyên môn do Thủ tưởng Cơ quan Khối phân công trong các Phó Chủ tịch (Phó Bí thư) của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Về biên chế, trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có của cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Trong quá trình triển khai tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan Khối cấp tỉnh sẽ tập trung được nguồn lực trong tham mưu, giúp việc chung bằng sự gắn kết, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời cũng tạo điều kiện cho thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức.
Quảng Ninh đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng và cách làm khoa học, thận trọng nên đã tạo nhận thức đúng, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, của cán bộ và nhân dân trong việc triển khai những nhiệm vụ mới, đột phá.

Thành lập Cơ quan Khối cấp tỉnh là bước đột phá, tiên phong của Quảng Ninh trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Bám sát cơ sở chính trị, lý luận, thực tiễn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, của Văn phòng Trung ương Đảng “về việc đồng ý để Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, Quảng Ninh đã chủ động, tiên phong trong cả nước về thực hiện mô hình Cơ quan Khối cấp huyện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Quảng Ninh tiếp tục mạnh dạn xây dựng Đề án thí điểm mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Việc thành lập Cơ quan Khối cấp tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ninh bám sát theo sự chỉ đạo của Trung ương, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyên Quang

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất