Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, 3-2-2018.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất