Cụm thi đua số 2 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017
Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2018.

Cụm thi đua số 2 gồm 14 ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy: Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình. Năm 2017, các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện, thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tất cả các đơn vị đã phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tham mưu tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ sự chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Tiêu biểu là đã tham mưu hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức các cấp ủy trực thuộc. Đặc biệt, đã tập trung tham mưu rà soát về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025...

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, năm qua, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số 2 đã tham mưu thực hiện xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị; kịp thời tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Tại hội nghị, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 đã thảo luận, trao đổi về những kinh nghiệm trong các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, nêu bật một số mô hình mới, cách làm mới, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắt cần quan tâm, góp phần giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra năm 2018.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 2 đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2018; bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng.

Hữu Việt


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất