Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình.

Nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật

Theo nội dung ký kết giữa hai đơn vị, tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa Công an TP. Hồ Chí Minh với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự chủ động, thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan. Cùng với đó là, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Kế hoạch xác định, đề ra phạm vi, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp với các nội dung, có phân công trách nhiệm cụ thể giữa hai bên. Trong đó có định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó là theo dõi nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng, tổ chức lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết nối và phát huy các trường của công an nhân dân trên địa bàn thành phố. Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, in-tơ-nét, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các đối tượng đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại chương trình

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại chương trình.

Một trong những nội dung khác là triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;…

Hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ nhau để phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các cấp trong lực lượng Công an thành phố và Ngành Tuyên giáo; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp;…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố phát biểu tại chương trình

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại chương trình.

Tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, sự phối hợp giữa Công an thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng thông tin báo chí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội tại TP. Hồ Chí Minh”.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê, nhằm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hai đơn vị sẽ cụ thể hóa các nội dung ký kết để phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp ở các cấp trong lực lượng Công an thành phố và Ngành Tuyên giáo. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật, ý thức tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó là thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, in-tơ-nét, mạng xã hội…

Cụ thể hoá các nội dung, kế hoạch thành những giải pháp cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin xấu, độc trên địa bàn Thành phố thời gian qua. Nhấn mạnh vai trò công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải yêu cầu hai đơn vị sớm cụ thể hoá các nội dung, kế hoạch thành những giải pháp cụ thể để triển khai thống nhất, đồng bộ tại địa phương, đơn vị. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh “tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP. Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, xây dựng đoàn kết trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu định hướng xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Đồng thời, đẩy lùi các thông tin xấu, độc, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các quan điểm sai trái, luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Cùng với thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng cần bảo vệ Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhận diện đấu tranh phòng chống sự suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Song song đó là tuyên truyền các giá trị đạo đức, văn hoá, lối sống tốt đẹp của người Việt, những gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực trong đời sống xã hội, với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Một trong những nhiệm vụ khác là thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, phân tích, đánh giá đúng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để những đối tượng xấu kích động, gây phức tạp về an ninh chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên giáo và Công an thành phố sẽ phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được; phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, các địa phương, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai thù địch, giúp cho công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, trên mạng xã hội ở Thành phố trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất