Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của giai cấp nông dân Việt Nam; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, có nhiều đề xuất trong xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nông dân các cấp đã đoàn kết, tập hợp, vận động hội viên, nông dân không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ vật tư nông nghiệp, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân vẫn còn những hạn chế: phong trào phát triển chưa đồng đều; hoạt động hội ở một số nơi chưa thực sự đổi mới, hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức; đời sống của hội viên, nông dân còn nhiều khó khăn; tình hình nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn định xã hội; công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội của các cấp hội chưa thực sự phát huy hiệu quả; năng lực cán bộ hội nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năm 2018 là năm diễn ra đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam đứng trước không ít khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế sâu, rộng... đòi hỏi hội nông dân các cấp phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động.

Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư khóa X về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Chính quyền các cấp quan tâm bổ sung kinh phí hằng năm cho Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673-QĐ/TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng cho nông dân; giúp đỡ xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp.

2- Chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Xây dựng báo cáo đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định thời cơ và thách thức trong 5 năm tới; bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

3- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự nhiệm kỳ mới của các cấp hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển; bầu chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm vào cơ quan và các chức danh lãnh đạo hội các cấp. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân. Chỉ đạo các cấp hội nông dân phát động, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng nhiều công trình, mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội hội nông dân các cấp; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan phối hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội nông dân các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành đại hội hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện hoàn thành trong quý II-2018, đại hội hội nông dân cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII tổ chức vào cuối quý IV-2018.

6- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất