Công văn về xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 1518 - CV/BTCTW

V/v báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021


         Kính gửi:

- Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các ban, cơ quan đảng; ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương,

Thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2021-2026; nhằm kịp thời tham mưu Bộ Chính trị chủ trương xác định tổng biên chế và Kế hoạch sử dụng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Ban Tổ chức Trung ương trân trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm (Đề cương và biểu mẫu gửi kèm).

Đây là nội dung quan trọng, có liên quan chặt chẽ tới kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI. Vì vậy, trong quá trình tổng hợp, xây dựng Báo cáo, để bảo đảm tiết kiệm thời gian, chính xác và hiệu quả, đề nghị các đồng chí cập nhật, kế thừa tối đa nội dung và đồng bộ, thống nhất với số liệu trong Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39 theo Công văn số 1095-CV/BTCTW, ngày 02/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo và các biểu mẫu (bao gồm cả văn bản giấy và văn bản điện tử) gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan) trước ngày 24/9/2021.

Trân trọng!

 Nơi nhận:

- Như trên,

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các đồng chí Phó trưởng Ban (để biết),

- Thành viên BCĐTWQLBC,

- Thành viên Tổ Giúp việc BCĐ,

- Các Vụ I, II, III, V (để đôn đốc),

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Dương

THÔNG TIN CHUNG

(kèm theo Công văn số 1518 - CV/BTCTW, ngày 20/8/2021)

1. Tổng hợp biểu mẫu

Ban Tổ chức Trung ương cung cấp bản điện tử Đề cương báo cáo và hệ thống các biểu mẫu trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu; đồng thời, gửi qua địa chỉ lotusnote của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực Trung ương. Kính đề nghị các đồng chí tải, thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định:

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả các biểu 1A, 1B và 1C.

- Các bộ, ngang bộ tổng hợp kết quả Biểu 2A.

- Các đơn vị, đại học thuộc Chính phủ tổng hợp kết quả Biểu 2B

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổng hợp kết quả Biểu 3.

- Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp kết quả Biểu 4.

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp kết quả Biểu 5.

- Kiểm toán nhà nước tổng hợp kết quả Biểu 6.

- Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp kết quả Biểu 7.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổng hợp kết quả Biểu 8.

- Các cơ quan của Đảng ở Trung ương tổng hợp kết quả Biểu 9A.

- Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương tổng hợp kết quả Biểu 9B.

- Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng hợp kết quả Biểu 9C.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp biểu mẫu biên chế và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm theo đặc thù tổ chức bộ máy của Ngành; trực tiếp báo cáo về Bộ Chính trị trong tháng 12/2021.

2. Thông tin trao đổi

- Liên hệ Đ/c Dương Thanh Văn, ĐT: 0985.293.888/080.42170 hoặc Đ/c Đỗ Thị Hương Nhung, ĐT: 0973.352.935/080.42680.

- Ngoài việc gửi Báo cáo và các biểu mẫu về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan) theo đúng thời gian quy định; đề nghị các đồng chí gửi văn bản điện tử theo:

+ Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương gửi qua địa chỉ  Lotus notes: Vu TCCBCQ/BTCTW/DCS/VN@BTCTW hoặc qua hòm thư công vụ: nhungdth@btctw.dcs.vn.

+ Các ban đảng, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương gửi qua hòm thư công vụ: nhungdth@btctw.dcs.vn.DECUONGBAOCAOXACDINHTONGBIENCHE (v24phathanh).docx
BIEU1AKhoiDangoDiaphuong.xls
BIEU1BKhoiCQoDiaphuong.xls
BIEU1CCapxaoDiaphuong.xls
BIEU2A bo, ngang bo.xls
BIEU2B coquanthuocChinhphu.xls
BIEU3QH.xls
BIEU4TA.xls
BIEU5VKS.xls
BIEU6KTNN.xls 
BIEU7VPCTN.xls
BIEU8MTTQ, doanthe o TW.xls
BIEU9ACoquanDangoTW.xls
BIEU9BDVSNoTW.xls
BIEU9CCDUKTW.xls   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất