Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  498 -TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức

lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

1. Tính đến hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 01-3-2018), Hội đồng thi đã nhận được 01 đơn đề nghị phúc khảo.

2. Sau hai tuần, ngày 14-03-2018 Ban Chấm thi phúc khảo[1] đã thực hiện việc chấm phúc khảo các bài thi theo đúng các quy định; kết quả giữ nguyên điểm thi đã công bố của các bài thi đề nghị phúc khảo.

3. Căn cứ kết quả điểm thi đã công bố, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Ban Tổ chức Trung ương công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp theo các quy định hiện hành.

                                                                           K/T TRƯỞNG BAN

                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- Tạp chí XDĐ (để đăng tin);
- Lưu VP, Vụ CSCB.              

                                                                          Nguyễn Thanh Bình[1] Được thành lập theo Quyết định số 2471-QĐ/BTCTW ngày 12-3-2018 của Hội đồng thi nâng ngạch

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất