Về phúc khảo kết quả điểm thi Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  4545- CV/BTCTW 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

                  Kính gửi:  Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

           Xét báo cáo của Ban chấm thi về kết quả Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017, ngày 03-02-2018 Hội đồng thi đã thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử (www.xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu).

Theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Thời hạn nhận đơn phúc khảo  trước ngày 01-3-2018 (tính theo dấu bưu điện).

Nơi nhận:

- Như trên;                             

- Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban

Thường trực, Chủ tịch Hội đồng thi (để b/c);

- Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đăng tin);

- Lưu VP, Vụ CSCB.                      

T/L TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký)

   

Hoàng Trọng Hưng

 

 [1] Hội đồng thi không phúc khảo điểm thi Bảo vệ Đề án và Tin học

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất