Về phúc khảo kết quả điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số   2155- CV/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày  20  tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:  Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

          Căn cứ báo cáo kết quả của Ban chấm thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi trên Website Tạp chí xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu).

Theo quy định tại các văn bản hiện hành; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) chậm nhất tính đến ngày 20-02-2017 (tính theo dấu bưu điện).

                                                                                               T/L TRƯỞNG BAN

                                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                          (đã ký)

- Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đăng tin);

- Lưu VP, Vụ CSCB.

                                                                                                Hoàng Trọng Hưng


[1] Hội đồng thi không phúc khảo môn Chuyên môn, Nghiệp vụ + Tin học

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất