Hướng dẫn báo cáo tổng kết và bảng biểu thực hiện đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
                   BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN TW 6

*

Số 01-CV/BCĐ

V/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chứcbộ máy của hệ thống chính trị

                        

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương

                 - Văn phòng Chủ tịch nước

                 - Văn phòng Chính phủ

                 - Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

           Ngày 28-11-2016, Ban Bí thư  đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Hội nghị Trung ương 6 (tháng 10-2017).

Để việc xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng, khả thi, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, hội đồng, đơn vị sự nghiệp Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức và cấp ủy trực thuộc Trung ương) tiến hành tổng kết đánh giá các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Trung ương, tập trung vào nội dung Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị; đánh giá việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở đến Trung ương, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, phân tích sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được; những khó khăn, vướng mắc; những nội dung không phù hợp với thực tiễn; chỉ rõ nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Nội dung tổng kết

- Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội IX, X, XI, XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị để tổng kết, phân tích, đánh giá những việc đã làm được; những việc chưa làm được; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng đổi mới trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm rõ nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các cqơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

- Bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa X), Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan về tổ chức bộ máy để tổng kết, phân tích, đánh giá những việc đã làm được; những việc chưa làm được; những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, yếu kém, tập trung làm rõ tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế được giao; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biến chế theo chủ trương của Trung ương; chỉ rõ nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong thời gian tới.

3. Phương pháp, thời gian tiến hành

a. Phương pháp tiến hành

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thành lập ban chỉ đạo do đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư đảng đoàn, bí thư ban cán sự đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị (nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn) làm trưởng ban; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xây dựng báo cáo từ cơ sở đến cấp mình.

- Tổ chức hội nghị gồm: tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn); trưởng các đơn vị trực thuộc thảo luận thông qua báo cáo tổng kết trước khi gửi về Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 6.

- Ngoài việc tổng kết và báo cáo của đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị sau đây có báo cáo tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo các nội dung sau:

+ Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, số lượng công chức, viên chức, người lao động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; của hệ thống tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và Kiểm toán Nhà nước.

+ Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01-8-2007, Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, báo cáo Ban Chỉ đạo chậm nhất vào ngày 01-5-2017.

+ Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 Hội nghị Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị, báo cáo Ban Chỉ đạo chậm nhất vào ngày 01-5-2017; tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, số lượng công chức, viên chức, người lao động của khối đảng - đoàn thể, Văn phòng Chủ tịch nước.

+ Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, số lượng công chức, viên chức, người lao động của khối Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người hưởng phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố).

+ Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình chi ngân sách thường xuyên cho các tổ chức trong hệ thống chính trị trong 5 năm (2011-2016) và dự kiến tổng mức và cơ cấu các khoản chi thường xuyên hằng năm của hệ thống chính trị từ 2017-20121 (lương, phụ cấp, chi hoạt động của tổ chức bộ máy…).

(Có Đề cương báo cáo và các biểu mẫu kèm theo).

b. Thời gian gửi báo cáo về Trung ương

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương sau khi tổng kết, gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo), trước ngày 28-02-2017 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và làm cơ sở xây dựng Đề án

4. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, khảo sát tại một số cơ quan, tổ chức và cấp ủy trực thuộc Trung ương. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Thành viên Tổ Biên tập;

- Lưu: Văn phòng TW, TT BCĐ.

 

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

Đinh Thế Huynh

 

* Các file đính kèm
Tài liệu 1
Tài liệu 2
Tài liệu 3
Tài liệu 4
Tài liệu 5
Tài liệu 6
Tài liệu 7
Tài liệu 8
Tài liệu 9
Tài liệu 10
Tài liệu 11
Tài liệu 12
Tài liệu 13
Tài liệu 14
Tài liệu 15
Tài liệu 16
Tài liệu 17
Tài liệu 18
Tài liệu 19
Tài liệu 20
Tài liệu 21
Tài liệu 22
Tài liệu 23
Tài liệu 24
Tài liệu 25
Tài liệu 26
Tài liệu 27
Tài liệu 28
Tài liệu 29
Tài liệu 30
Tài liệu 31
Tài liệu 32
Tài liệu 33
Tài liệu 34
Tài liệu 35
Tài liệu 36

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất