Vĩnh Phúc chủ động tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Cán bộ UBKT Huyện ủy Tam Dương tập trung thảo luận dự thảo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT Huyện ủy. Ảnh: Trường Khanh.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, UBKT các cấp kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, UBKT; phân công cấp ủy viên, ủy viên BTV theo dõi các lĩnh vực, địa bàn để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

UBKT các cấp giúp cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp ủy cấp trên và của cấp mình, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Trong đó, các nội dung kiểm tra, giám sát sẽ được tập trung vào các vấn đề như việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các nội dung được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, UBKT các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát phục vụ công tác bầu cử, trong đó chú trọng xem xét điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín, tín nhiệm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương, đơn vị, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT với các cơ quan thuộc khối nội chính và các ngành có liên quan; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng... giúp cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBKT phù hợp với tình hình thực tiễn.

Được đánh giá là đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng TCCSĐ ngày càng trong sạch, vững mạnh ở địa phương, trong nhiệm kỳ qua, UBKT Huyện ủy Tam Dương đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và của UBKT cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đến các chi, đảng bộ trực thuộc trong huyện.

Trong nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp BTV Huyện ủy kiểm tra, giám sát được 35 đảng viên, gần 80 tổ chức đảng cấp dưới; các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 173 đảng viên và 3 tổ chức đảng.

Việc tham mưu giúp cấp ủy của UBKT Huyện ủy có nhiều đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng của từng cuộc kiểm tra, giám sát. UBKT Huyện ủy tập trung giúp cấp ủy chủ động, nắm bắt tình hình qua nhiều kênh thông tin và kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC); thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Huyện ủy Tam Dương bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân kỳ hằng năm để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

Trong quá trình triển khai, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBKT Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện dự thảo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, sử dụng ngân sách, công tác cán bộ...

Tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư KNTC tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp với các ban xây dung Đảng, văn phòng cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp và cấp trên để làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Với việc chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp sẽ giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất