Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay”
Toa

Toàn cảnh Hội thảo. 

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nhà khoa học của Trung ương, của tỉnh.

Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phối hợp của các cấp chính quyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến nhân dân; nắm bắt tình hình đời sống của người dân, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền xử lý. Qua đó, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương phát động đã góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhiều nội dung kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được các ngành có liên quan quan tâm, giải quyết kịp thời.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đại biểu và các nhà khoa học tích cực đóng góp ý kiến, cung cấp nguồn tư liệu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến đóng góp vào nhiều nội dung như MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; thường xuyên gắn bó mặt thiết với nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, sát địa bàn, sát dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Phát huy vai trò tập hợp quần chúng của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng; chú trọng lựa chọn cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, trưởng thành từ phong trào quần chúng làm công tác mặt trận, đoàn thể.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Tiếp tục quán triệt về vai trò, tầm quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

MTTQ tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; tổ chức tốt hơn nữa việc đối thoại định kỳ với nhân dân; đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tuyên truyền; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu để tổng hợp, biên tập thành kỷ yếu giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà khoa học trong tỉnh có thêm cơ sở để nghiên cứu, tham mưu, hoạch định hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đề xuất các mô hình, giải pháp cụ thể.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất