Bạc Liêu thu hút trí thức trẻ về cơ sở công tác

Công tác tuyển chọn được Tỉnh ủy phân cấp cho các huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu thông báo, xét duyệt hồ sơ, xét tuyển, hợp đồng thử việc và phân bổ cho các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ sở).

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng công tác cho trí thức trẻ trước khi về cơ sở công tác, các huyện, thành phố đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng cho 320 trí thức trẻ với các nội dung: Quan điểm, đường lối của Đảng, về hệ thống chính trị; những vấn đề chung về nhà nước, pháp luật, pháp chế; về tổ chức và hoạt động của đảng, chính quyền cơ sở… Qua học tập, trí thức trẻ được trang bị những vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nội dung, phương pháp công tác quần chúng…

Trí thức trẻ về công tác xã, phường, thị trấn được phân công nhiệm vụ công tác đúng với ngành nghề được đào, cấp uỷ cơ sở phân công các đồng chí thường trực cấp uỷ, thường trực ủy ban nhân dân theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, giúp các trí thức trẻ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Một số nơi, trí thức trẻ được tham gia các cuộc họp của đảng uỷ, ủy ban nhân dân trong giải quyết những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và cùng các đồng chí trong đảng uỷ, ủy ban nhân dân xuống ấp, khóm khảo sát tình hình, giải quyết các sự việc cụ thể có liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội trong nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18-QĐ/UBND về “chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác cơ sở”. Theo quyết định, khi sinh viên được tiếp nhận về công tác xã, phường, thị trấn ngoài hưởng lương theo ngạch, bậc chuyên viên được đào tạo và phụ cấp theo quy định chung của nhà nước còn được hưởng mức trợ cấp lần đầu 5.000.000 đồng, nếu tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi được trợ cấp thêm 2.000.000 đồng. Hằng tháng được trợ cấp thường xuyên 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng. Riêng cán bộ nữ và người dân tộc thiểu số được trợ cấp thêm 200.000 đồng/tháng. Tiền lương được hưởng 100% mức lương khởi điểm ngạch chuyên viên, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn còn hỗ trợ thêm cho mỗi trí thức trẻ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng và được quan tâm về điều kiện đi lại, nơi ăn, nghỉ, … Sau thời gian công tác, những trí thức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được bố trí vào các chức danh chủ chốt ở cơ sở, hoặc phân công về phòng chuyên môn của huyện, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh còn ban hành quy định tạm thời chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức cấp xã đối với những đồng chí không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hạn chế và số cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã, làm cơ sở cho các huyện, thành phố thực hiện việc giải quyết các chế độ đối với cán bộ, công chức không đạt chuẩn, bổ sung những nhân tố mới tích cực, tạo nguồn cán bộ dự bị cho các chức danh chủ chốt ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa công tác cán bộ cơ sở và tạo được sự chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm và ý thức học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Qua gần 10 năm thực hiện chủ trương đưa trí thức trẻ về cơ sở, các cấp ủy, chính quyền nơi công tác đã có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đội ngũ trí thức trẻ tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế công việc, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, thúc đẩy sự phát triển ở cơ sở. Những trí thức trẻ có bước trưởng thành nhanh về chuyên môn nghiệp vụ, trang bị nhiều kiến thức mới, tham gia các hoạt động phong trào đoàn, hội và công tác quần chúng, dân vận ở cơ sở.

Hầu hết các trí thức trẻ xác định cơ sở là nơi để các trí thức trẻ công tác, cống hiến, trưởng thành, khi được tuyển chọn về công tác ở cơ sở, các trí thức trẻ có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn; chịu khó học hỏi, tích cực trong công tác, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; chấp hành tốt sự phân công của cấp uỷ, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương đưa sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác cơ sở còn những hạn chế, còn một số cấp uỷ, xã, phường, thị trấn nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với chủ trương. Chương trình, nội dung bồi dưỡng trí thức trẻ với thời gian ngắn, nội dung đơn giản, chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản về trang bị kiến thức cần thiết trước khi phân công các trí thức trẻ về cơ sở. Không ít nơi làm chưa tốt việc phân công cán bộ lãnh đạo, giúp đỡ trí thức trẻ…

Triển khai chủ trương đưa trí thức trẻ về công tác ở cơ sở, Bạc Liêu rút nhiều kinh nghiệm và tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện thời gian tới:

1- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở cần quán triệt sâu sắc, nhất trí cao với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đưa trí thức trẻ về công tác tại cơ sở; coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ cơ sở và tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế cận lãnh đạo, quản lý các cấp cho trước mắt và lâu dài.

2- Việc tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở cơ sở phải tiến hành chặt chẽ, đồng bộ và có kế hoạch, đề án cụ thể nhằm bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng; trí thức được tuyển chọn phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị; được đào tạo chính quy (đạt từ loại khá trở lên), các hình thức đào tạo khác đạt từ loại giỏi. Gắn chặt với công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

3- Trước khi đưa trí thức về cơ sở, các huyện uỷ, thành uỷ cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn; tổ chức gặp gỡ để động viên, định hướng công việc, giúp trí thức trẻ an tâm, chuẩn bị tốt về tâm lý, tư tưởng thực hiện nhiệm vụ mới. Cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời chia sẻ, giải quyết khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các trí thức trẻ yên tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, cần có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giúp trí thức trẻ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung vào nguồn cán bộ kế cận, từng bước thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý lớn tuổi, năng lực yếu.

4- Căn cứ vào chuyên ngành được đào tạo và năng lực, sở trường của từng người để phân công nhiệm vụ cho trí thức trẻ từng bước, chặt chẽ, khoa học, phù hợp. Trước mắt, phân công làm việc ở văn phòng cấp uỷ, ủy ban nhân dân, các phòng, ban chuyên môn, mặt trận và các đoàn thể cấp huyện, thành phố từ 3 đến 6 tháng. Sau đó phân về công tác ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. Định kỳ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người để kịp thời điều chỉnh, phân công lại nhiệm vụ phù hợp.

5- Định kỳ 6 tháng 1 lần, thường trực huyện uỷ, thành uỷ tổ chức họp mặt để nghe các trí thức trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc, động viên, giúp các trí thức trẻ vượt qua khó khăn. Tổ chức tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế về công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống của các đồng chí đi trước.  

6- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của trí thức trẻ. Động viên các địa phương, nơi trí thức trẻ được đưa về công tác, tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất