Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị

    

Quán triệt Kết luận số 12 tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định:

Điều chỉnh thẩm quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch cán bộ, trong đó giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thẩm định nhân sự và ký xác nhận quy hoạch đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và chức danh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương. Pphân cấp cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với chức danh ủy viên ban chấp hành; chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp thẩm định và có kết luận về tiêu chuẩn cán bộ bảo đảm theo đúng quy định, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sửa đổi, bổ sung quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ. Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm có 5 bước: Hội nghị ban thường vụ (lần 1); hội nghị ban chấp hành (lần 1); hội nghị ban thường vụ (lần 2); hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị ban chấp hành (lần 2). Đối với ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, gồm có 5 bước: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1); hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng; hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2); lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và đảng ủy cơ quan, đơn vị (đối với tổ chức bầu cử là hội nghị ban chấp hành); hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3).

Thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, gồm có 5 bước: Xin chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện quy trình nhân sự trong thời gian không quá 10 ngày; thẩm định, xét duyệt nhân sự; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định; ban hành thông báo, quyết định sau cuộc họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trong Ban, đặc biệt là lãnh đạo Vụ Địa phương 1, Vụ Địa phương 2, Vụ Địa phương 3, Vụ các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương nắm chắc nội dung Kết luận số 12-KL/TW, tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương.   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất