Binh chủng Hóa học xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Binh chủng Hóa học.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua, Binh chủng Hóa học được quan tâm đầu tư mua sắm trang bị, khí tài mới hiện đại; doanh trại được xây dựng cơ bản, chính quy, khang trang, sạch đẹp; đời sống của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị, Binh chủng gặp không ít khó khăn, thách thức: các đơn vị đóng quân phân tán; nhiệm vụ xử lý chất hóa học tồn lưu nặng nề; khí tài, trang bị kỹ thuật thế hệ cũ xuống cấp, ngân sách, vật tư bảo đảm hạn hẹp; môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, v.v. Điều đó tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý, sức khỏe của bộ đội. Nhận thức rõ đặc điểm này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, hiệu quả; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm, làm nòng cốt, đầu tàu gương mẫu trong xác định ý thức trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ là một nội dung trọng tâm.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, chủ động kiện toàn, bổ sung đội ngũ, tập trung giải quyết số lượng, nhất là cán bộ ở cấp phân đội, đề xuất với trên điều động bổ sung, kết hợp với tuyển dụng cán bộ ngoài dân sự và tuyển chọn những quân nhân chuyên nghiệp có chất lượng tốt để giao đảm nhiệm một số chức danh cán bộ. Thường xuyên làm tốt việc đánh giá cán bộ, bảo đảm công tâm, khách quan, trung thực, đúng người, đúng việc, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng; gắn đào tạo, bồi dưỡng tại chức với gửi đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội, tham gia các lớp tập huấn ở nước ngoài, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành hóa học cho cán bộ mới về Binh chủng. Trường Sĩ quan Phòng hóa tích cực đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và thực hiện nghiêm Đề án “Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, đáp ứng công tác đào tạo cán bộ của Binh chủng và Quân đội1. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc theo cơ cấu 3 độ tuổi và có tính kế thừa liên tục, bảo đảm có chất lượng, tính khả thi cao; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, hướng phát triển tốt vào nguồn quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy, quản lý, v.v. Nhờ đó, đến nay, đội ngũ cán bộ của Binh chủng cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu phù hợp; được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, cương vị công tác, số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng; nhiều đồng chí tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, sức khỏe, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, phù hợp với tính chất, đặc thù của Bộ đội Hóa học.

Hiện nay, Binh chủng Hóa học tiếp tục được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường. Trong khi đó, quân số biên chế không tăng, cán bộ cấp phân đội còn thiếu; những cán bộ qua chiến đấu, nhiều kinh nghiệm, chuyên gia đầu ngành giảm dần sau mỗi năm; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít; trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm của một số cán bộ có mặt còn hạn chế, v.v. Vì thế, để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, thời gian tới, Đảng ủy Binh chủng tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan cán bộ và người làm công tác cán bộ. Các cấp ủy quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng về “Lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Binh chủng Hóa học giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo”, v.v. Trên cơ sở đó, từng đơn vị bám sát thực tiễn, đặc điểm hoạt động của mình và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong tình hình mới để xác định nội dung, chủ trương, biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Chủ động rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ ở các cấp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa tập thể cấp ủy và người chỉ huy, giữa bí thư và cấp trưởng về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, thẩm quyền quản lý cán bộ theo phạm vi được phân công, phân cấp. Cùng với đó, Đảng ủy Binh chủng thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn cơ quan cán bộ vững mạnh, có đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, làm tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chú trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực và phương pháp, tác phong công tác, đảm bảo cho những người làm công tác cán bộ phải thực sự có trách nhiệm cao, mẫu mực, công tâm, khách quan trong tham mưu, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cấp ủy và cán bộ kiêm nhiệm để thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Binh chủng.

Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ bảo đảm hợp lý, khoa học. Các cấp ủy chủ động xây dựng quy hoạch điều chỉnh, bổ sung, theo phương châm “động” và “mở”, phù hợp với thực tiễn và chất lượng đội ngũ cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn quy hoạch, chú trọng lớp kế cận, kế tiếp, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy gắn với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và uy tín vào nguồn quy hoạch; khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì. Trong điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tiễn, giữa nhà trường, cơ quan với đơn vị. Đồng thời, làm tốt việc bổ nhiệm lại cán bộ, đảm bảo về uy tín và chất lượng ở các cấp; kiên quyết điều chỉnh các chức vụ chỉ huy, quản lý giữ chức theo đúng quy định, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát triển. Chủ động phòng ngừa và chống những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ địa phương, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ; kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp, v.v.

Ba là, tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Binh chủng tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo liên kết giữa đơn vị với các học viện, nhà trường theo đúng mục tiêu yêu cầu đặt ra, không để trùng lặp nội dung đào tạo giữa các cấp học, bậc học. Nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tuyển chọn đào tạo vừa đạt mục đích nâng cao trình độ, vừa đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy hoạch, với phương châm “đào tạo theo chiều sâu, theo địa chỉ”. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ gửi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài Quân đội, ở nước ngoài, tạo nguồn cán bộ chuyên gia đầu ngành cho Binh chủng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và những chuyên ngành kỹ thuật cao. Mặt khác, lựa chọn những cán bộ đã qua chỉ huy trung đội, đại đội hoặc cán bộ các ngành tham mưu, kỹ thuật, hậu cần có khả năng về công tác đảng, công tác chính trị gửi đi đào tạo, bồi dưỡng để chuyển sang làm công tác chính trị. Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo Trường Sĩ quan Phòng hóa tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ, học viên; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng cán bộ, tăng cường bồi dưỡng phong cách, phương pháp, tác phong công tác. Cùng với đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2020, đạt chỉ tiêu: 97% cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó 20% đến 50% có trình độ sau đại học, có trình độ ngoại ngữ và tin học khá, nhiều cán bộ khoa học công nghệ hàng đầu.

Bốn là, đánh giá đúng thực chất cán bộ, làm cơ sở để bổ nhiệm, sắp xếp đúng người, đúng việc. Các cấp ủy cần nhận thức đúng và đề cao trách nhiệm trong đánh giá cán bộ; đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ và từng nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và toàn diện. Việc đánh giá phải toàn diện, cả về phẩm chất, năng lực và uy tín, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Cấp ủy trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ phải đánh giá đúng thực chất việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, gắn nhận xét đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, tránh tình trạng nhận xét đánh giá chung chung, thiếu cụ thể, không nhất quán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu, cơ quan chức năng để đánh giá đúng thực chất cán bộ; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; thực hiện nghiêm quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Quán triệt và tiến hành đồng bộ các giải pháp trên, sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Binh chủng ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng Hóa học theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HOÀNG XUÂN DŨNG
Chính ủy Binh chủng

____________

1 - Hằng năm, Binh chủng đã gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội đạt từ 10% đến 15% so với tổng số cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch ở các cấp đạt 37%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất