Chuyển biến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ TP. Hà Nội
Lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (tháng 8-2008), Đảng bộ Thành phố Hà Nội (mới) chính thức đi vào hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan Đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội nhanh chóng thực hiện bàn giao, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy ổn định hoạt động, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Sau 10 năm, với phương thức lãnh đạo không ngừng được đổi mới của Thành ủy và các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Thành phố đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân. Thành ủy đã thành lập mới 9 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; thành lập Ban Nội chính Thành uỷ và một số Đảng Đoàn, ban cán sự Đảng ở ban, ngành Thành phố; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Quy định của Ban Bí thư. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, 2016-2020, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đại hội nhiệm kỳ của MTTQ, các tổ chức CT-XH và một số tổ chức xã hội cấp Thành phố.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được Đảng bộ Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với nhiều quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP. Hà Nội có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở. Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30-12-2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ thành phố Hà Nội” trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những năm tiếp theo, Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24-9-2013 về “Đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn của TP. Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Thành phố trong công tác tạo nguồn cán bộ. Thành uỷ đã tổ chức 5 lớp cán bộ nguồn công tác đảng, đoàn thể với gần 500 học viên và 3 lớp công chức nguồn xã, phường, thị trấn với 750 học viên, vượt chỉ tiêu đào tạo 1.000 cán bộ nguồn cho Thành phố và cơ sở. Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý Thành phố gồm 106 cán bộ; 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 270 cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố. Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH Thành phố. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng đã tổ chức 30 lớp cao cấp LLCT hệ tại chức (3.033 học viên), cử đi học tập trung 564 đồng chí; đào tạo chuyên môn thạc sĩ 185 đồng chí (trong nước: 182, nước ngoài ĐA 165: 3), tiến sĩ 34 đồng chí (trong nước: 20, nước ngoài ĐA 165: 14) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: trong nước: 344 lớp với 70.695 học viên, nước ngoài ĐA 165: 47 lớp với 1145 học viên).

Các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ đã chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tổ chức các lớp đại học, trung cấp lý luận chính trị tại địa phương, đơn vị; nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ đương chức và kế cận trong việc tự giác học tập; đa số cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 đều bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Để chỉ tiêu chuẩn hoá cán bộ theo Chương trình số 01 của Thành uỷ (khoá XVI) "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ” bảo đảm hoàn thành tốt, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị trước một bước cho nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo đủ về số lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết; có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển của Thủ đô, ngày 20-9-2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành riêng Đề án số 04-ĐA/TU về "đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý" đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố. Chỉ ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 5 giải pháp thiết thực: (1) Hoàn thiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; (2) Tăng cường phân cấp quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; (3) Tăng cường phối hợp cùng các cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực có liên quan để nâng cao năng lực xây dựng, quản lý chương trình, biên soạn tài liệu đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; Quy trình tổ chức các lớp học và đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng; (4) Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng với các tỉnh, thành trong nước; chú trọng lựa chọn những mô hình mới, cách làm hay để đưa vào nội dung chương trình nhằm tăng thêm tính thực tiễn của nội dung đào tạo, bồi dưỡng; (5) Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đặc thù trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Nhằm tạo bước đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tập trung xây dựng nội dung đào tạo bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng mà cán bộ đang thiếu. Thành ủy vừa tổ chức thành công lớp đạo tạo cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; UBND Thành phố tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về kỹ năng, phương pháp công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công. Hằng năm đều tổ chức tốt các lớp cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố, các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH Thành phố cũng như các chương trình đào tạo bồi dưỡng, bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Thành phố trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, tạo bước chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô không ngừng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất