Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn
Lãnh đạo huyện Kim Sơn đối thoại giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân.

Kết quả

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năm 2011, BCH Đảng bộ Huyện Kim Sơn đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/HU ngày 1-11-2011 “Về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 29-12-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020. Đến năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 56-KH/HU ngày 30-11-2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chủ động học thêm các văn bằng, chứng chỉ, các lớp bồi dưỡng do tỉnh, huyện tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 164-QĐ/TW ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với lãnh đạo, quản lý các cấp, hằng năm, căn cứ Quyết định của Ban Tổ chứ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Công tác quy hoạch cán bộ được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bảo đảm số lượng, cơ câu 3 độ tuổi, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, thực hiện quy hoạch “mở” và “động”, cơ cấu nữ, ngành nghề đào tạo, cơ bản bảo đảm theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa.

Thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số 24, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các văn bản quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ, trong những năm qua, trên cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cấp huyện nhiệm kỳ 2010- 2015 và 2015- 2020, Huyện ủy Kim Sơn đã triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm theo quy định. Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 57-KH/HU ngày 30-11-2016 về việc luân chuyển cán bộ trong quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2016, 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 6 đồng chí xuống giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, trong đó 4 đồng chí giữ chức phó bí thư, 2 đồng chí giữ chức bí thư. Các đồng chí cán bộ được luân chuyển về xã, thị trấn đều tiếp cận nhanh với công việc và môi trường công tác mới, thể hiện được năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc, tạo được uy tín ở nơi luân chuyển cán bộ đến, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương nơi có cán bộ luân chuyển đến.

Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ có nhiều đổi mới. Trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước về đánh giá, xếp loại cán bộ, BTV Huyện ủy đã đề ra các nguyên tắc để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, cụ thể: Đồng chí bí thư đảng ủy căn cứ vào kết quả xếp loại TCCSĐ năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND căn cứ xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn của UBND huyện. Đồng chí cấp trưởng phòng và tương đương, căn cứ vào xếp loại của UBND huyện. Đồng chí bí thư chi bộ căn cứ vào xếp loại TCCSĐ của BTV Huyện ủy. Đồng chí cấp trưởng phòng và tương đương kiêm bi thư chi bộ căn cứ kết quả xếp loại TCCSĐ năm 2017 của BTV Huyện ủy.

Trên cơ sở nguyên tắc nêu trên, BTV Huyện ủy tiến hành chấm điểm, những đồng chí nào đạt số điểm theo Quy định số 01-QĐ/HU ngày 1-12-2017 của BTV Huyện ủy về tiêu chí đánh giá và xếp loại cán bộ diện BTV, Thường trực Huyện ủy quản lý thì được xếp loại tương ứng với mức xếp loại đó. Do vậy, việc đánh giá cán bộ được thực chất hơn, số cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sác nhiệm vụ trong năm 2018 chỉ đạt 36,4%.

Kinh nghiệm

Nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Thực hiện nhất quán và nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm khách quan, công tâm. Công tác cán bộ phải do cấp ủy có thẩm quyền quyết định, kết hợp đúng đắn chế độ tập thể với trách nhiệm cá nhân của đồng chí bí thư cấp ủy. Làm tốt công tác tư tưởng, tập trung chỉ đạo chặt chẽ huyện ủy viên phụ trách xã, thường vụ huyện ủy phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn, tăng cường bám sát địa bàn; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác cán bộ. Cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ cần chủ động đề xuất và đổi mới cách làm cho phù hợp.

Bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, kiểm tra, kiểm soát kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn.

Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, trong đó thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo là chính, tránh tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, lựa chọn những đồng chí cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực công tác tốt, có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống để đưa vào quy hoạch, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường luân chuyển cán bộ để rèn luyện, tạo điều kiện cho cán bộ được cọ sát với thực tiễn ở cơ sở, lựa chọn cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đúng người, đúng việc.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và những yếu kém, lệch lạc trong đội ngũ cán bộ ở các cấp ủy đảng, từ đó điều chỉnh,bổ sung, uốn nắn, đồng thời động viên, khích lệ cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm minh đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là những hành vi lợi dụng chức vụ để bổ nhiệm những người thân quen, họ hàng vào những vị trí chủ chốt trong bộ máy Đảng và chính quyền.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất