Công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quản lý
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt (Cần Thơ) lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020
Đội ngũ cán bộ diện BTV Thành ủy Cần Thơ quản lý hiện nay có gần 400 đồng chí, trong đó: 63,2% công tác ở các cơ quan cấp thành phố; 36,8% công tác ở các huyện, quận.

Thời gian qua, Đảng bộ TP. Cần Thơ đã quan tâm xây dựng đội ngũ  cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý, trong đó coi trọng làm tốt công tác đánh giá cán bộ, như: cụ thể hóa tiêu chuẩn các loại cán bộ; quy trình, phương pháp đánh giá được đổi mới; nội dung đánh giá được cụ thể hoá gắn với từng đối tượng cán bộ... Nhờ đó, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố
bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống cách mạng, trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Qua đánh giá, phân loại cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý năm 2014 có 93,13% hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; 6,87% hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; 100% có chiều hướng và khả năng phát triển tốt hơn.

Qua kết quả công tác đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy Cần Thơ quản lý có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, nhận thức đúng vai trò, yêu cầu của đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền coi trọng việc nâng cao, tạo thống nhất nhận thức về công tác đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý, trước hết là trong BTV Thành ủy và các chủ thể tham gia đánh giá cán bộ.

Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm trực tiếp của cấp uỷ các cấp, các cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của BTV Thành ủy. Cần tập trung vào những yêu cầu, nội dung đánh giá cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đánh giá cán bộ; tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử - cụ thể trong đánh giá cán bộ. Nội dung đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ theo những tiêu chí...

Đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý là một khâu phức tạp, khó khăn và nhạy cảm. Vì vậy, cấp uỷ cần tạo được sự đồng thuận cao trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập hợp trí tuệ tập thể, thu thập đầy đủ thông tin bảo đảm tính khách quan. Công tác tư tưởng cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì trước, trong và sau mỗi quá trình đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý.

Hai là, phải bám sát các tiêu chuẩn chức danh cụ thể, trong đó lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thức đo chủ yếu. Phải xác định rõ tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt cụ thể, với các tiêu chí rõ, gắn với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời phải có cách thức, biện pháp tiến hành thích hợp, chính xác. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu là một quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý.

Nhìn tổng quát, kết quả hoàn thành nhiệm vụ là biểu hiện rõ nét, sinh động, trực quan các phẩm chất, đức tính, năng lực, kiến thức của người cán bộ và cũng là điểm thử thách các phẩm chất, năng lực đó. Khi vận dụng quan điểm này trong đánh giá cán bộ chủ chốt của thành phố đòi hỏi phải phân định rõ giữa trách nhiệm và quyền hạn. Theo đó, cán bộ được đánh giá tốt, có thành tích khi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm khi đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, có những sai phạm…

Ba là, đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý cần tuân thủ các yêu cầu thực sự dân chủ, toàn diện, khách quan, công tâm, khoa học, thận trọng, chính xác và công khai trên cơ sở nắm chắc thông tin về hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Trong đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý cần kết hợp chặt chẽ giữa tính nguyên tắc, kỷ cương với mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm của BTV Thành ủy, cấp uỷ các cấp, người đứng đầu, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với phát huy sức mạnh tổng hợp trong đánh giá cán bộ. Chỉ có BTV Thành ủy mới là cơ quan có thẩm quyền kết luận đánh giá, phân loại cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý, nhưng để có được kết luận chính xác, khách quan cần ý kiến tham gia nghiêm túc, có trách nhiệm của Ban cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND, các đoàn thể cấp thành phố.

BTV Thành ủy lắng nghe một cách cầu thị và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp tâm huyết từ cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Đồng thời, cần xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ nói xấu, hạ thấp uy tín của cán bộ. BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quá trình phối hợp giữa các ban đảng và các cơ quan có liên quan trong đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý, nhất là Ban Tổ chức Thành uỷ - cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ trong công tác tổ chức cán bộ. Thông tin để đánh giá, kết luận và phân loại cán bộ rất đa dạng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần thẩm định thông tin bảo đảm đầy đủ nhất về người cán bộ được đánh giá.

Đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý cần quán triệt sâu sắc quan điểm khách quan, toàn diện; quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể; đặt cán bộ chủ chốt trong mối quan hệ với toàn thể đội ngũ cán bộ của thành phố. Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố luôn phải giải quyết, xử lý các quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ; quyền hạn và trách nhiệm; lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Mặt khác, do đặc điểm hình thành và phát triển của đội ngũ cán bộ của thành phố nên chỉ có quán triệt này mới có thể đánh giá chính xác về đội ngũ cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý.

Bốn là, quá trình thực hiện đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý cần đặt trong mối quan hệ biện chứng, đồng bộ với các khâu khác của công tác cán bộ, giữa các khâu vừa là điều kiện, vừa là tiền đề, vừa là nguyên nhân, kết quả của nhau. Kinh nghiệm cho thấy ở đâu, nơi nào gắn kết tốt các khâu trong công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ thể hiện được sức sống, vai trò và công tác cán bộ đạt được mục tiêu vừa đúng, vừa trúng.

Trên cơ sở quy định của Trung ương, hướng dẫn, kế hoạch của Thành uỷ, việc triển khai thực hiện cần sự sáng tạo, linh hoạt gắn với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện phải đáp ứng hai yêu cầu: chấp hành đúng chủ trương của cấp trên và sát với thực tiễn địa phương, thể hiện tính chủ động, sáng tạo, biết hướng trọng tâm vào những vấn đề bức xúc, chủ yếu nhất. Trong đánh giá cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý cần đề cao trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ vì bản thân mỗi cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý đều chính là người lãnh đạo, người đứng đầu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất