Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấu suốt quan điểm của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên đã dày công tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một bộ phận cán bộ trọng yếu của Đảng trong Quân đội, đội ngũ cán bộ Quân đội giữ trọng trách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý từ cấp cơ sở đến toàn quân. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhân tố có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội làm nòng cốt để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Kết luận 37-KL/TW ngày 2-2-2009 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kết luận 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 769-NQ/QUTW “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, xây dựng, ban hành Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng trong toàn quân. Những quan điểm, chủ trương, định hướng, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Những vấn đề về công tác cán bộ được tập thể cấp ủy các cấp xem xét, quyết định; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu được đề cao. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, sự kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng chiến lược cán bộ và thực tiễn Quân đội; kết hợp đào tạo trong các học viện, nhà trường với tự đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, đào tạo ở trong nước với đào tạo ở nước ngoài. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình và thẩm quyền. Công tác chính sách cán bộ được tiến hành theo đúng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với khả năng thực tế của Quân đội, đảm bảo dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp, từng bước góp phần nâng cao đời sống cán bộ và đối tượng chính sách, v.v.

Có thể khẳng định, những quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đề ra và thể hiện trong các nghị quyết khác của Đảng về chiến lược cán bộ đã được Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ Quân đội, nhờ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ Quân đội thường xuyên được kiện toàn cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 94,8%, trong đó trình độ sau đại học đạt 10,3%; số cán bộ hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 96,7%. Với kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo cho Quân đội không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập ở một số nội dung, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là phải chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chính sách cán bộ, v.v.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, nhất là tranh chấp chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta ngày càng quyết liệt hơn. Đối với Quân đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội lên một bước mới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng về chiến lược cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần nhận thức rõ: cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về số lượng, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị cơ bản đủ theo biên chế; tích cực kiện toàn đội ngũ cán bộ theo kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng, trọng tâm là đơn vị mới thành lập, các doanh nghiệp Quân đội sau cổ phần hóa, giải thể, v.v. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết đủ số lượng cán bộ cho những chức danh còn thiếu, nhất là những chuyên ngành hẹp. Việc bổ nhiệm, xếp tăng cường cán bộ so với biên chế cần phải được nghiên cứu kỹ, chủ yếu để nhằm tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý hoặc do yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới. Cán bộ khi hết tuổi phục vụ thì được nghỉ công tác theo quy định của Luật Sĩ quan, chỉ xem xét kéo dài với những cán bộ thực sự chất lượng tốt đối với những nơi có nhu cầu. Về cơ cấu, từng bước cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giữ vững tỷ lệ cán bộ tại chỗ, điều chỉnh cơ cấu độ tuổi của cán bộ chỉ huy, quản lý; chủ động, kiên quyết điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ cùng chuyên ngành từ nơi thừa sang nơi thiếu trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giữ gìn, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có, đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm với tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ. Về chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác đòi hỏi người cán bộ trước hết phải nêu cao tính đảng, tính nguyên tắc, nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, người cán bộ phải luôn có tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Phấn đấu nhiều cán bộ có năng lực nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tham mưu tốt, có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp do thực tiễn đặt ra.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là Nghị quyết 42-NQ/TW, Nghị quyết 11-NQ/TW, Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12-6-2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm, đồng thời phải xây dựng kế hoạch điều hành quy hoạch ở mỗi cấp. Trong xây dựng quy hoạch, phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, ổn định, có kế thừa, phát triển, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp phải có 3 lớp, giãn cách độ tuổi giữa các lớp từ 3 đến 5 tuổi trở lên; thực hiện tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”, các chức danh đều có từ 2 đến 3 nguồn kế cận, 3 đến 5 nguồn kế tiếp. Việc luân chuyển cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhằm phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh cao hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Luân chuyển cán bộ. Theo đó, cần lựa chọn những cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nằm trong quy hoạch để luân chuyển làm cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển cán bộ từ địa phương này đến địa phương khác, giữa chủ lực với địa phương, từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, v.v. Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; không điều động, luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm, không có triển vọng phát triển.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực hiện đồng bộ các khâu: quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; trong đó, quản lý, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, quản lý chặt, đánh giá cán bộ đúng thì mới quy hoạch, sử dụng đúng. Trách nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp uỷ, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá. Đánh giá cán bộ phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số. Quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ phải bám sát Quy định 89-NQ/TW, ngày 15-8-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín để làm thước đo chủ yếu, đảm bảo thực chất, khách quan, chống chủ quan, cảm tính, phiến diện. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ, cấp ủy các cấp chủ động rà soát, lựa chọn chuẩn bị nguồn đưa đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; tập trung nguồn trong quy hoạch, nguồn cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, nguồn sau đại học và nguồn đào tạo ở nước ngoài. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, coi trọng bồi dưỡng tại chỗ với tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức và luân chuyển đi thực tế đơn vị; giữa bồi dưỡng kiến thức, lý luận với bồi dưỡng năng lực hoạt động thực tiễn, phong cách, phương pháp tác phong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo quy hoạch và hướng sử dụng; gắn kết quả đào tạo với tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy, tính Đảng, tính nguyên tắc trong công tác. Cùng với đó, cần thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội; phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, tận tụy, chu đáo. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách, nhất là chính sách về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, chế độ an dưỡng, khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho cán bộ, thân nhân cán bộ theo quy định và chính sách đối với các đối tượng đặc thù quân sự theo hướng ngày càng tốt hơn.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định: “Cán bộ là khâu then chốt, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Như vậy, khâu then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ công tác cán bộ. Nếu thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ thì sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngược lại, nếu không thực hiện tốt sẽ có hệ lụy tương ứng. Bởi vậy, trong tiến hành công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải coi đó là một nội dung cơ bản, rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, biện pháp tiến hành công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể các biện pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy hiệu quả của công tác cán bộ là một nội dung quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ phải trên cơ sở gắn kết giữa yêu cầu chung về phẩm chất, năng lực của cán bộ với các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Khi đánh giá chất lượng cán bộ phải gắn với phân tích chất lượng đảng viên, tạo cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đồng thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để việc kết hợp hai mặt công tác trên có hiệu quả, cần phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; xây dựng đội ngũ cấp ủy vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, v.v. Đồng thời, có chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, tính khả thi cao; thực sự coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và phải bắt đầu từ công tác cán bộ, gắn liền với công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội vững mạnh là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần rút ra những bài học kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công để tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt điều đó là yếu tố quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất