Hà Nội ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị

Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị sẽ khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Việc đánh giá, xếp loại hằng tháng này cũng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, đơn vị.

Quy định mới gồm 3 chương, 16 điều, trong đó đề ra thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng. Quy trình đánh giá gồm 4 bước, trong đó kết quả đánh giá sẽ được công khai minh bạch. Đây vừa là biện pháp giáo dục, vừa tạo phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. 
Từ quy định khung của Thành ủy, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa thành các tiêu chí, phù hợp với thực tế công tác để chấm điểm sao cho chính xác, phản ánh đúng thực chất kết quả công tác của từng cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng.

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu các văn bản của Thành ủy Hà Nội để bạn đọc tham khảo.

Quyetdinh3814vaQuydinhKhungtieuchi.pdf
01. Bang diem Lanh dao quan ly.doc
02. Bang diem Chuyen vien.doc
03. Bang diem LDHD.doc

 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất