Long Biên đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ
"Sớm nhân rộng mô hình đánh giá cán bộ tại quận Long Biên" - Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Quận ủy Long Biên chiều 2-3-2018.

Trong 2 nhiệm kỳ gần đây nhất (2010 – 2015) và (2015 - 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, thành phố Hà Nội luôn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là khâu đột phá. Quận ủy đã xây dựng các chương trình cho từng giai đoạn như Chương trình số 04-CTr/QU về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Chương trình số 02-Ctr/QU về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Mỗi giai đoạn, quận Long Biên đều lựa chọn, triển khai nội dung, giải pháp phù hợp theo hướng sáng tạo, đổi mới để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là một trong những giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả rõ nét.

Cụ thể, Quận ủy Long Biên đã ban hành quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng với lộ trình thực hiện theo từng năm. Năm 2013: Thí điểm đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng/lần đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận “một cửa” quận và phường. Năm 2014: Triển khai diện rộng, đánh giá hằng tháng, áp dụng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng khối chính quyền quận, phường. Từ năm 2015 đến nay: Áp dụng toàn bộ hệ thống chính trị quận, phường (Đảng – đoàn thể - chính quyền – các đơn vị trường học).

Hằng năm, Quận đều tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn. Quy trình đánh giá, xếp loại quy định thang điểm 100 cùng 8 biểu mẫu phục vụ việc chấm điểm cho từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Thang điểm 100 chia thành 4 nhóm tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí về ý thức kỷ luật được chấm tối đa là 40 điểm; năng lực, kỹ năng chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được chấm tối đa 20 điểm; kết quả thực hiện nhiệm vụ tối đa 35 điểm; còn lại 5 điểm dành cho các tiêu chí thưởng. Trong 35 điểm cho các tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, 25 điểm dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, lịch công tác và 10 điểm dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt 95 điểm trở lên (trong đó phải đạt đủ 40 điểm về ý thức kỷ luật); từ 88 điểm đến dưới 95 điểm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 75 điểm đến dưới 88 điểm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; dưới 75 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ. Những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng, người còn hạn chế cũng được chỉ rõ để tháng sau cố gắng.  

Quy định nêu rõ 3 biện pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Quận: Phân công, giao rõ nhiệm vụ đảm bảo mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm đến cùng, không bỏ sót nhiệm vụ, theo nguyên tắc một đầu mối một việc xuyên suốt; theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc đã giao; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thông qua kết quả thực hiện công việc. Điểm mới trong công tác đánh giá cán bộ của Quận Long Biên là thẩm quyền đánh giá cán bộ. Theo đó, quận quy định cụ thể bí thư quận ủy trực tiếp đánh giá phó bí thư quận ủy, phó chủ tịch HĐND và bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND các phường; phó bí thư thường trực quận thì đánh giá trưởng phòng, chủ tịch UBND các phường…bảo đảm nguyên tắc “người nào giao việc thì người đó trực tiếp đánh giá”. Kết quả đánh giá theo từng cấp sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin của quận, phường tại buổi “Sinh hoạt dưới cờ” đầu tháng.

Quận cũng đã xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, trong đó thực hiện động viên khen thưởng hàng tháng với các mức tiền thưởng cụ thể. Cán bộ công chức xếp lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được thưởng 650.000 đồng (0,5 lần lương cơ sở). Các sáng kiến, sáng tạo sẽ được thưởng 1,3 triệu đồng (1 lần mức lương cơ sở).

Từ khi triển khai áp dụng thực hiện Quy định, cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên đã có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn, gần dân, sát dân, được nhân dân đánh giá, ghi nhận, việc tồn đọng ít hơn. Như vậy, việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng tháng đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi phân định rõ và sát với từng vị trí. Năm vừa qua, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng của Quận Long Biên như sau: Cấp quận: Xếp loại HTXSNV: 5,59%; HTTNV: 90,73%; HTNV: 3,49%; không HTNV: 0,19%; phê bình, hạ mức xếp loại đối với 36 lượt người đứng đầu các đơn vị. Cấp phường: Xếp loại HTXSNV: 5,57%; HTTNV: 84,44%; HTNV: 6,78%; không HTNV: 0,21%; phê bình, hạ mức xếp loại đối với 178 lượt công chức, viên chức, người lao động. Quận khen thưởng 953 lượt cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; hạ mức xếp loại 78 lượt thủ trưởng các đơn vị, 173 lượt công chức, viên chức. “Việc đánh giá cán bộ hàng tháng của quận Long Biên đã khắc phục được những hạn chế của việc đánh giá theo chu kỳ từng năm, đảm bảo kịp thời hơn, sát thực tế hơn, kết quả công việc chuyển biến rõ nét hơn”, Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà cho biết.

Qua đánh giá, xếp loại hằng tháng, ý thức, trách nhiệm, ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu công việc chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Long Biên cũng như hiệu quả công việc được nâng lên. Các đơn vị đã phát hiện kịp thời các việc, nhiệm vụ còn tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục; các sáng kiến sáng tạo kịp thời được đề xuất, khen thưởng, đưa vào áp dụng, thực hiện; biểu dương kịp thời sự tận tụy của cán bộ, công chức. Đánh giá sát hạch đã bộc lộ những kỹ năng, năng lực hạn chế theo từng chức danh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn quận đã đồng đều về chất lượng cũng như thái độ phục vụ với dân nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại hằng tháng đã góp phần quan trọng giúp quận Long Biên thực hiện mục tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, gắn với vị trí việc làm; đồng thời, đi đầu trong triển khai, thực hiện 02 chương trình quan trọng của Thành ủy Hà Nội (Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” và Chương trình số 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”).

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện đổi mới đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Quận Long Biên như trong phân quyền, trách nhiệm đánh giá còn phụ thuộc người đứng đầu. Nếu người đứng đầu không nghiêm túc, chất lượng sẽ không đồng đều giữa các đơn vị. Ngoài ra, chưa có sự gắn kết giữa kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hằng tháng với đánh giá năm do chưa có quy định thống nhất. Thế nhưng, cách làm của Long Biên cũng là một cách làm có nhiều đổi mới, đem lại kết quả khả quan trong công tác đánh giá cán bộ - một khâu còn nhiều băn khoăn, vướng mắc trong công tác cán bộ của chúng ta hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất