Kỳ họp thứ 28 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16-12 cho biết, tại kỳ họp này, Ủy ban đã xem xét và kết luận các nội dung sau:


1 - Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và kết luận đối với 3 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Qua giải quyết đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ những nội dung tố cáo chưa đúng, chưa có cơ sở; những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các đồng chí có đơn tố cáo mình nghiêm túc rút kinh nghiệm.


2 - Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng và đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Ban Cán sự đã coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng; ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Quản lý Làng về kiểm điểm hằng năm, công tác cán bộ, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng có một số thiếu sót, khuyết điểm: Trong thời gian dài chưa có Nghị quyết chuyên đề lớn lãnh đạo thực hiện các mục tiêu của Chính phủ đã đề ra đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổ chức tổng kết đánh giá đối với hoạt động của Ban quản lý Làng để rút kinh nghiệm và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của Làng; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với Ban quản lý Làng nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.


Đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, kiêm Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực chỉ đạo Ban Quản lý Làng xây dựng và thực hiện quy trình triển khai Khu các làng dân tộc đúng quy định của pháp luật; lãnh đạo Ban Quản lý Làng đoàn kết, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đồng chí có thiếu sót, khuyết điểm: Chưa chủ động báo cáo, đề xuất với Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; chưa chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban quản lý trong từng giai đoạn để xây dựng mô hình quản lý và bố trí sử dụng cán bộ hiệu quả…


Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu: Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Hồ Anh Tuấn nghiêm túc rút kinh nghiệm về các tồn tại, khuyết điểm đã nêu trên.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện và có giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3 - Xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ:

Thực hiện Thông báo kết luận số 759-TB/UBKTTW, ngày 14-11-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng chí Trần Văn Truyền đã tiến hành kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre (ngày 6-12-2014) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 13-12-2014). Qua kiểm điểm, đồng chí Trần Văn Truyền đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm, có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân và thực hiện việc trả lại để Nhà nước quản lý thửa đất số 598B5, Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre và nhà số 105, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.


Xem xét mức độ vi phạm đã được kết luận, kết quả kiểm điểm, khắc phục của đồng chí Trần Văn Truyền và căn cứ quy định hiện hành của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo.


4 - Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang; Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Lũng Lô; Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục II thuộc Quân ủy Trung ương; Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.


Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang và các đơn vị được kiểm tra đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách được giao. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, suy thoái trong cán bộ, đảng viên.


Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới của Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ… (Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tổng Công ty Lũng Lô). Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra còn lúng túng, chậm chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra (Tổng cục II)…


Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các đơn vị, địa phương nói trên rút kinh nghiệm về những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.


5 - Xem xét kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp đảng cơ bản theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Văn phòng Thành ủy thực hiện tương đối tốt chức năng chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp đảng. Năm 2013, các doanh nghiệp đảng duy trì được hoạt động hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn…


Tuy nhiên, việc thực hiện một số chủ trương, quy định mới về quản lý doanh nghiệp có nội dung còn chậm; việc cử cán bộ làm đại diện chủ sở hữu tại một số doanh nghiệp đảng chưa đúng quy định; việc giao đất, tài sản cho doanh nghiệp quản lý, khai thác có nơi chưa chặt chẽ; một số công ty TNHH một thành viên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện Đề án tái cơ cấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI).


Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục về những hạn chế, tồn tại nêu trên.


6 - Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng:

- Qua xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của đồng chí Lan Y Lời, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ.


7 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghe báo cáo và tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Bí thư về trường hợp khiếu nại của đồng chí Hoàng Đình Thanh, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ.


8 - Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và chuẩn bị công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.


Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất