Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Nghị quyết 94/NQ-ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Nghị quyết 68/NQ-ĐUCNQP của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) và các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ của các viện, thời gian qua công tác cán bộ ở các viện thuộc Tổng cục CNQP đã có những bước phát triển về chất lượng, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực đảm nhiệm và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng, phát triển CNQP, hiện đại hóa Quân đội. Nhiều đề tài, công trình nghiên cứu có kết quả xuất sắc được ứng dụng sản xuất trang bị cho quân đội, được tặng thưởng phần thưởng cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Vifotec, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, bằng khen của Bộ Quốc phòng…

Từ thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở các viện thuộc Tổng cục CNQP những năm vừa qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:


Một là, thường xuyên quán triệt chủ trương của Đảng, của Quân đội về xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong các khâu của công tác cán bộ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Đảng, vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có chất lượng... Các cấp uỷ đảng quan tâm lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, được đào tạo cơ bản, có trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học để bố trí, sắp xếp bổ sung vào đội ngũ cán bộ khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời cần chăm lo số cán bộ khoa học hiện có, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ khoa học giỏi, giàu kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự để bồi dưỡng, đào tạo số cán bộ khoa học mới. Thường xuyên rà soát, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng những tài năng khoa học trong số cán bộ khoa học trẻ.

Hai là, bám sát tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, kỹ thuật đã được Bộ Quốc phòng ban hành, kịp thời cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với từng chức danh cán bộ khoa học, làm cơ sở, căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở các viện. Những năm qua trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở các viện không chỉ bám sát tiêu chuẩn chung của chức danh chuyên môn kỹ thuật mà đã cụ thể hoá cho các chức danh cán bộ khoa học giữ chức vụ chủ trì. Vì thế công tác cán bộ có căn cứ, chuẩn mực để xem xét, đánh giá cán bộ.

Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP và các viện nghiên cứu, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành và bằng những giải pháp đồng bộ. Thực tiễn những năm qua đã chỉ rõ, muốn xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, các cấp ủy cần phải có sự thống nhất cao trong nhận thức về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là về vị trí vai trò, mục tiêu, quan điểm, nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Cần có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, giữa Tổng cục Công nghiệp quốc phòng với các viện, giữa cơ quan làm công tác cán bộ với các cơ quan chức năng khác, giữa viện với các cơ sở đào tạo… trong các khâu, các bước xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan chức năng trong Quân đội, Tổng cục và các viện trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cơ quan chức năng, trước hết là cơ quan cán bộ thực hiện tốt việc tham mưu đề xuất với cấp uỷ quyết định và tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dụng chủ trương, biện pháp đồng bộ từ tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng đến quản lý, đánh giá cán bộ; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. Chú trọng bốn khâu tuyển chọn, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý sử dụng cán bộ là một thể thống nhất trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học phải kết hợp chặt chẽ với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở các viện phải gắn chặt với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các viện, phòng, trung tâm, chi nhánh nghiên cứu vững mạnh toàn diên. Vì vậy, cùng với xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ khoa học phải làm tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng các viện, các đơn vị nghiên cứu khoa học trong viện và các tổ chức vững mạnh.

Trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt cơ chế dân chủ trong đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, cùng với đó là việc phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học và coi đó là điều kiện cần thiết bảo đảm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đạt kết quả tốt. Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các cấp uỷ đảng cần phải cụ thể hoá, thể chế hoá thành các quy chế, quy định cụ thể trong từng khâu, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện gia trưởng, độc đoán, quan liêu, không tôn trọng ý kiến tập thể hoặc dân chủ hình thức, đặc biệt phải kiên quyết không để nảy sinh tư tưởng cục bộ địa phương, khép kín, lợi ích nhóm trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở từng viện.

Năm là, thực hiện tốt chính sách cán bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ khoa học được học tập, rèn luyện cống hiến và trưởng thành đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học cần phải thực hiện tốt các chính sách cán bộ, tạo động lực và các điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ phấn đấu vươn lên học tập rèn luyện, say mê nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo tâm huyết với nghề. Cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ khoa học; phải coi đây là biện pháp quan trọng, đòn bẩy nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học hiện nay. Vì vậy, trong xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ cần quán triệt quan điểm gắn nghĩa vụ với quyền lợi, lý tưởng với lợi ích; kết hợp giáo dục rèn luyện phẩm chất trính trị, đạo đức với thực hiện chính sách đãi ngộ thoả đáng, công bằng. Chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của các viện, các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ cán bộ khoa học yên tâm công tác, tích cực học tập rèn luyện, cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Quân đội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất