Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình: Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng Đảng


Đồng chí Phạm Văn Tuân (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu năm 2021.


Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đứng trước rất nhiều nhiệm vụ lớn phải tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Mặt khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh. Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, tổng kết các nghị quyết, quy định, chỉ thị và báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng; Tổ chức giám sát chuyên đề công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ngày 7-1-2021, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm này. Theo đó, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tham mưu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai phần mềm đến toàn thể đảng viên; phân công trách nhiệm cụ thể cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên trong việc tổ chức sinh hoạt đảng ủy, chi bộ hằng tháng theo mô hình của phần mềm. Đồng thời tham mưu thành lập tổ giúp việc đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện phần mềm ở các đảng bộ, chi bộ theo đúng chủ trương, kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 13-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy thành lập ban chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Tham mưu tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch năm 2021 đối với các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 làm cơ sở cho công tác nhân sự bầu cử; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo công tác nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đã hoàn thành tốt bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã thực hiện 2 cuộc giám sát việc thực hiện một số nội dung về công tác phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; việc thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, công tác cán bộ tại ban thường vụ 8 huyện, thành ủy.

Cùng với 4 nhiệm vụ trọng tâm, ban tổ chức cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tham mưu thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được ban tổ chức cấp uỷ tham mưu thực hiện, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng vị trí việc làm viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Tính đến tháng 12-2021, toàn tỉnh Thái Bình có 700 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 260 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 224 đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 181 đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ doanh nghiệp,  còn lại là chi bộ cơ sở trong các loại hình khác. Đảng bộ tỉnh có 4.315 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, trong đó 1.795 chi bộ thôn, tổ dân phố; 1.996 chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp; 295 chi bộ doanh nghiệp và 229 chi bộ thuộc các loại hình khác. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên được các cấp uỷ trong Đảng bộ tỉnh quan tâm. Ban tổ chức cấp uỷ đã chủ động tham mưu với cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về công tác phát triển đảng viên. Một số địa phương đã có cách làm hiệu quả nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.227 đảng viên mới, tăng 27 đảng viên so với năm 2020, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ tỉnh lên 108.822 đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ trì đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025”, lấy kết quả đề tài làm cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Quy định về khung tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu áp dụng đối với từng loại hình chi bộ.

Trong công tác cán bộ, ban tổ chức các cấp đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021; tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý khuyết thiếu theo phân cấp nền nếp, chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên kịp thời, đúng quy định.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường chủ động rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ và thẩm tra, xác minh bài bản, tham mưu kết luận các trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị phục vụ công tác quy hoạch, việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, kết nạp đảng viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phối hợp với Viện Khoa học tổ chức, cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, viết bài tham gia hội thảo 3 chuyên đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức”; “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại một số loại hình chi bộ đặc thù”.

Ngay từ đầu năm, ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cụm trưởng Cụm thi đua số 2, gồm 14 ban tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ, được Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ đơn vị dẫn đầu.

Năm kinh nghiệm

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kinh nghiệm của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình là:

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Ngành, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương của lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu.

Luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Kế hoạch công tác, chương trình hành động chi tiết; phân công nhiệm vụ cụ thể, khích lệ tinh thần chủ động, linh hoạt; chú trọng kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ, thực chất và phù hợp; kiên trì, cầu thị, không cầu toàn, chủ quan nóng vội.

Quan tâm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, cùng với những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn là nền tảng vững chắc để Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, với những nội dung trọng tâm:

Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch... về công tác cán bộ, công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên ở nông thôn, doanh nghiệp theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Tham mưu rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Đồng thời triển khai Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Xây dựng quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII).

Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung sắp xếp, kiện toàn, củng cố mô hình tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị đảm bảo đồng bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng theo thẩm quyền, trọng tâm là kiểm tra giám sát nền nếp chế độ công tác đảng tại các loại hình tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ tại các đảng đoàn, ban cán sự đảng và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác tổ chức xây dựng đảng với nhiều đổi mới, sáng tạo và thiết thực, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; đặc biệt là phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất