Nhìn lại hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ở Tây Ninh
Lực lượng dân quân thường trực tại một xã biên giới của Tây Ninh. Ảnh: TL..

Những kết quả nổi bật

Trước khi có Kết luận số 41-KL/TW ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 5-10-2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới, tỉnh Tây Ninh có 95 chi bộ quân sự trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn được thành lập. Sau khi có Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, 95/95 đảng uỷ xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã rà soát, đánh giá kết quả xây dựng và hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã để kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác xây dựng chi bộ quân sự của tỉnh được tập trung trên cả 4 mặt là chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác quản lý, phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên; duy trì nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng, bình quân hằng năm có 97,81% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 97% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Cơ cấu thành phần đảng viên chi bộ quân sự cấp xã của Tây Ninh thực hiện đúng Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, gồm: Đồng chí bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn; đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân thường trực; đồng chí bí thư đảng uỷ trực tiếp làm bí thư chi bộ quân sự. Tây Ninh có 94/94 (100%) chi bộ quân sự cấp xã với 1.061 đảng viên; trong đó 87/94 chi bộ có cấp uỷ với 265 cấp uỷ viên, 7/94 chi bộ chỉ có bí thư, phó bí thư, 94/94 bí thư đảng uỷ cấp xã là bí thư chi bộ. Nhìn chung, các đồng chí giữ các chức trách trong chi bộ quân sự luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, tiến hành các hoạt động về công tác đảng, công tác chính trị có hiệu quả; thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chi bộ hoạt động; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ. Các chi bộ quân sự cấp xã đã tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng ở cấp xã; phối hợp tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở cơ sở, thực hiện thắng lợi đường lối quốc phòng - quân sự của Đảng; tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã chặt chẽ, an toàn. Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm bảo đảm số lượng, chất lượng và tỷ lệ 2% đảng viên nhập ngũ theo Nghị quyết của Quân khu. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang và các đối tượng có công với cách mạng ở địa phương; lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt, nhận định tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, ngăn chặn tình trạng người vượt biên trái phép qua biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là ở địa bàn biên giới có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng như Tây Ninh.

Công tác xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã, lực lượng dân quân tự vệ đạt được kết quả tích cực. Tây Ninh có 85/89 chỉ huy trưởng quân sự cấp xã tham gia cấp uỷ cùng cấp; 69/89 đồng chí tham gia HĐND cấp xã; 89/89 chỉ huy trưởng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở lên. Từ năm 2011 đến nay, các chi bộ quân sự cấp xã đã tham mưu đảng uỷ chọn cử 619 đồng chí đi đào tạo trung cấp, cao đẳng chuyên ngành quân sự cơ sở. Sau đào tạo, hầu hết các học viên đều được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo và phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, là nguồn bổ sung chất lượng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, kết quả kiểm tra hằng năm 100% đều đạt yêu cầu, 75% đạt khá, giỏi trở lên. 

Từ khi thành lập chi bộ quân sự xã, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên được quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng hơn; khả năng huy động dân quân tham gia giải quyết các nhiệm vụ đột xuất ở cơ sở nhanh và hiệu quả hơn. Đội ngũ chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã đã nắm và xác định tốt vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ, tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong một số nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của chi bộ quân sự xã cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Vai trò tham mưu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có lúc còn chậm. Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giữa chi bộ quân sự với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan có nơi chưa thường xuyên, hình thức, phương pháp, cách làm chưa phong phú nên công dân đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên còn ít. Công tác tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên còn khó khăn…

Một số kinh nghiệm

Một là, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng dân quân nói riêng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Hai là, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát thực tiễn từng địa phương; gắn chặt việc xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên với việc xây dựng cấp uỷ, chính quyền địa phương vững mạnh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ quân sự trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp sinh hoạt của Đảng, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Quân khu 7, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh và huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

Thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò hạt nhân trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất