Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng)

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng hiện có trên 9.200 đảng viên sinh hoạt ở 74 TCCSĐ, trong đó có 30 đảng bộ xã, thị trấn với 402 chi bộ trực thuộc; 5 đảng bộ khối cơ quan với 36 chi bộ trực thuộc; 39 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.


Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm liền, nhiệm kỳ 2015-2020 của Thành uỷ Hải Phòng, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Triển khai đồng bộ

Xác định việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Huyện ủy luôn xác định, xây dựng Đảng về chính trị đòi hỏi phải nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, vận dụng chủ trương của Đảng xây dựng nghị quyết của cấp uỷ cấp mình trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, nêu cao tính chiến đấu của Đảng bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan, đặc điểm tình hình của huyện, tạo bước đột phá để phát triển. Coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện. Căn cứ Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành 11 nghị quyết, 89 chương trình, 18 chỉ thị, 14 thông tri, 72 kế hoạch, 13 kết luận và nhiều quyết định, thông báo ý kiến kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động Nhân dân.

Đảng bộ huyện thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân..., đặc biệt là những địa phương tiềm ẩn tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp. Các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân đã tạo không khí cởi mở, dân chủ. Trong 5 năm, người đứng đầu Huyện ủy đã tổ chức 13 cuộc đối thoại với 2.600 lượt người tham dự, giải quyết 587 lượt ý kiến kiến nghị, đề xuất; UBND huyện tổ chức 178 cuộc đối thoại với 6.247 lượt người tham dự, 1.725 ý kiến kiến nghị, đề xuất và thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã kịp thời nắm bắt và giải quyết được những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của Nhân dân. Việc làm này đã góp phần phát huy dân chủ, tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới trong việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và Huyện ủy. Các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu học tập nghị quyết; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách… được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Nhiệm kỳ 2015-2020, đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.028 quần chúng; bồi dưỡng chính trị cho 926 đảng viên mới; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 3.468 thuộc đối tượng 4; mở 617 hội nghị, phát hành 690 bộ tài liệu, 66.000 tờ rơi và phát thanh 20.336 lượt tin, bài về tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm

Trong công tác xây dựng TCCSĐ, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, công tác tổ chức bộ máy được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời các cấp uỷ thực hiện nghiêm các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các cấp uỷ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Kết quả, trong nhiệm kỳ đã cử đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 324 đồng chí (trong đó: 19 đồng chí đào tạo trình độ cao cấp, cử nhân; 305 đồng chí đào tạo trình độ trung cấp); đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho 197 đồng chí (trong đó: thạc sĩ 31 đồng chí; đại học 156 đồng chí); bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước cho 170 đồng chí. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện đạt 100% trình độ đại học; nhiều đồng chí có trình độ thạc sĩ các chuyên ngành và 3 cán bộ có học vị tiến sĩ. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện Vĩnh Bảo đều đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp mới được 1.033 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên hằng năm đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của TCCSĐ và đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó bình quân hằng năm có trên 87% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87%. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài chính; công tác cán bộ; việc xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Trong 5 năm (2015-2020), cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã kiểm tra, giám sát 8.932 lượt đảng viên, 1.203 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, đảng viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế, từ đó chủ động ngăn ngừa vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở, kịp thời uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, ổn định tình hình địa phương. 

Kết quả cụ thể

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh của Huyện ủy Vĩnh Bảo, các TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững. Giá trị sản xuất bình quân của huyện tăng cao, trung bình 5 năm đạt 13,02%. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14,39% so cùng kỳ, 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét, theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thuỷ sản và tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Các dự án lớn được triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ rệt về hạ tầng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thu hút đầu tư (trong 5 năm đã có 154 dự án, công trình giao thông được đầu tư xây dựng). Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá, tổng thu 5 năm tăng bình quân 13,5%, trong đó tại huyện đạt 20,88%, vượt chỉ tiêu tăng thu ngân sách so kế hoạch thành phố giao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 18.463 tỷ đồng. 29/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Liên và triển khai ở xã Hòa Bình, Tam Đa. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,6 triệu đồng (năm 2015 là 30 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,32% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020)... Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo vinh dự được Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tặng Cờ cho 1 tập thể (Đảng bộ cơ quan Đảng huyện Vĩnh Bảo); tặng Bằng khen cho 4 tập thể (Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, Đảng bộ Quân sự huyện Vĩnh Bảo, Đảng bộ xã Hòa Bình, Chi bộ 3 Đảng bộ xã Cổ Am) và 3 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng TCCSĐ 5 năm (2016-2020). Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo đã xem xét, quyết định khen thưởng cho 146 tập thể; 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nắm chắc và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết cấp ủy cấp trên và theo quy định của Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hai là, thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, tích cực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp. Coi trọng công tác nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo cấp trên cho phù hợp tình hình thực tế địa phương. Trong tổ chức thực hiện cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Bốn là, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hành dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, làm việc theo quy chế đề ra.

Năm, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở; những chủ trương lớn đề ra phải xuất phát từ yêu cầu bức thiết của Nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò của chính quyền trong việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ và có tính khả thi.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ huyện, Huyện ủy Vĩnh bảo xác định trong thời gian tới tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;  xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất