Đảng bộ huyện Ý Yên (Nam Định): Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên (Nam Định) trao Giấy khen cho các TCCSĐ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức đảng vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Việc sắp xếp các TCCSĐ cũng đã được triển khai quyết liệt. So với năm 2015, Đảng bộ huyện đã giảm 13 TCCSĐ, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước.

Đảng bộ huyện Ý Yên hiện có 78 TCCSĐ, trong đó có 30 đảng bộ xã, 1 thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan và 42 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở là 594 chi bộ, trong đó có 561 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; 33 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện, tính đến 30-9-2021 là 12.220 đồng chí. 

Để tổ chức đảng vững mạnh, Đảng bộ huyện chú trọng nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chi bộ. Các cấp ủy trong huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu bầu làm bí thư chi bộ. Chính vì vậy, trình độ, năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã, thị trấn được triển khai thực hiện. Toàn huyện có 26/31 xã, thị trấn (chiếm 83,9%) có bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã. Các chi bộ cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện chủ trương thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc một đồng chí lãnh đạo của cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp uỷ. Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là bí thư cấp ủy.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2010-2020, các TCCSĐ trong Đảng bộ huyện được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, riêng năm 2020 đạt 100%. Giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ huyện có 35 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; giai đoạn 2016-2020 đã tăng lên 47 TCCSĐ. Các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đảng bộ huyện.

Đảng viên gương mẫu

So với năm 2010, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện Ý Yên hiện nay đã tăng thêm 1.277 đảng viên. Để đội ngũ đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, Huyện uỷ đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, Huyện uỷ chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”. Hằng năm, số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của Đảng bộ huyện bình quân đạt trên 80%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ chỉ đạo triển khai thành các phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đã tạo sức lan toả trong xã hội, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã biểu dương, khen thưởng 160 cá nhân và 62 tập thể có thành tích trong học tập và làm theo Bác; trong đó 7 tập thể và 12 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ huyện có đồng chí Nguyễn Văn Vệ, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Bình (xã Yên Cường) là một trong những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí được giới thiệu tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2020”. Đồng chí Vệ là cá nhân tiêu biểu của tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều giải pháp được tiến hành đồng bộ, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ huyện. Nhờ đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện Ý Yên vẫn còn một số hạn chế: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy có lúc có việc còn hạn chế. Công tác kết nạp đảng viên ở một số thôn (xóm) còn gặp khó khăn. Việc xét miễn, giảm công tác và sinh hoạt đảng chưa chặt chẽ; việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn khó khăn, phức tạp; số đảng viên xin ra khỏi Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng phải xóa tên có xu hướng tăng lên. Bên cạnh đó, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút, thậm chí một số người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật. 

Một số giải pháp

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Ý Yên tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên. Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đồng bộ với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Cấp ủy các TCCSĐ ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; tăng cường vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong quản lý và phân công công tác cho đội ngũ đảng viên ở đảng bộ, chi bộ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, động cơ của người vào Đảng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời coi trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm bảo đảm thực chất. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên phải dựa trên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia các phong trào của địa phương, đơn vị; việc chấp hành đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế địa phương, trong thực hiện công vụ của cơ quan, đơn vị… Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, nghiêm túc, cầu thị thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp.

Sáu , thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng. Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy chi bộ quản lý tốt các đảng viên đi làm ăn xa, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đảng viên. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bảy là, chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục, phản ánh đúng thực chất, khắc phục dần bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình mới đem lại hiệu quả cao.

Tám là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát và vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư, dựa vào dân để xây dựng Đảng; xử lý dứt điểm những vụ việc còn tồn tại; kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Chín là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ cấp uỷ, bí thư chi bộ, cán bộ chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất