Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp có nhiều cách làm sáng tạo
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ đến làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ nhằm đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc này; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan năm 2020 về những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc; phương hướng, giải pháp khắc phục; những nội dung xét thấy cần thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ; kiến nghị, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, làm việc với một số cấp uỷ huyện (tương đương) để nắm thêm về thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế; cơ cấu dân số; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị năm 2020 về những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc; phương hướng, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cả năm; những nội dung xét thấy cần thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ; kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thành lập 4 tổ khảo sát tiến hành làm việc đối với đảng uỷ xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ; cấp ủy cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các ban đảng của cấp uỷ cấp huyện (tương đương). Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ gắn với kết quả thực hiện các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn; công tác quản lý đảng viên. Từ đó, tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn và Kế hoạch của Tỉnh uỷ về kết nạp đảng viên giai đoạn 2021-2025.

Sau khảo sát, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dụng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU và Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU; dự thảo Tờ trình Kết luận cùa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU khoá X; dự thảo Tờ trình về Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các huyện, thành phố trong tỉnh, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh; đại diện các đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực Đảng uỷ Khối và Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; thường trực và đồng chí phụ trách công tác tổ chức và công tác Đảng các đảng uỷ: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Ban và các trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; tại các điểm cầu ở huyện, thành phố có đại diện thường trực, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thành phố; sau hội nghị tiếp tục lấy ý thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh các báo cáo.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã đến làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để bàn và đi đến thống nhất các nội dung về thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, nắm tình hình thực hiện Công văn số 779-CV/TU, 780-CV/TU về việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức ở một số và thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh Đồng Tháp đến năm 2021, nhất là việc sắp xếp sổ lượng cấp phó các đầu mối trực thuộc, đồng thời nắm yêu cầu phân bổ biên chế và sử dụng biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 cùa Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trao đổi về vấn đề chuyển đổi ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thay thế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, đã thống nhất rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30-12-2019 của Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương và đã xếp giảm được 10 đơn vị trực thuộc, đảm bảo đúng nguyên tắc mỗi đơn vị trực thuộc có tối thiểu 5 người trở lên.

Trong thời gian qua, nhằm thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Tinh uỷ đã ban hành Công văn hướng dẫn hình thức sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đối với các chi bộ không đủ điều kiện tổ chức sinh hoạt tập trung theo quy định về phòng, chống dịch thì tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng; không có tổ đảng thì tổ chức sinh hoạt theo nhóm. Trong sinh hoạt phải tuân thủ triệt để quy định 5K của Bộ Y tế; có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong phòng, chống dịch. Các chi bộ không thể tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng hoặc sinh hoạt theo nhóm thì gửi tài liệu sinh hoạt đến từng đảng viên; các đảng viên nghiên cứu, đóng góp và gửi lại chi ủy; chi uỷ (bí thư hoặc phó bí thư) tổng hợp, xem xét các nội dung góp ý cùa đảng viên, để hoàn chỉnh các dự thảo văn bản và lấy ý kiến chi ủy trước khi ký ban hành nghị quyết của chi bộ và lập hồ sơ lưu trữ và báo cáo về cấp trên theo quy định; trường họp không gửi tài liệu trực tiếp, chi uỷ thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu chủ yếu (đối với các nội dung, văn bản không thuộc độ “Mật”) qua các ứng dụng Zalo, Viber, Lotus Note, email công vụ, hoặc các nhóm trên trang web riêng cùa đơn vị để thông tin đến đảng viên nghiên cứu, góp ý.

Nhằm tăng cường đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch điều động đối với lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham gia công tác tại một số cấp uỷ cấp huyện, cấp cơ sở. Đến nay đã thực hiện điều động đồng chí Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ đến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh và giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; điều động đồng chí Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ về cấp uỷ cơ sở và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Phường 4, TP. Cao Lãnh; điều động đồng chí Trưởng Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên đến giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ; điều động đồng chí Trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách đến giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên và tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Bí thư Đảng uỷ Phường 2, Thành uỷ Cao Lãnh giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách.

Ngoài ra, để tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập Tổ Biên tập nội dung sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định... của Trung ương. Tổ Biên tập thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương báo cáo; định hướng nội dung để các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tham luận tại hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh; sắp xếp dự hội nghị sơ kết, tổng kết tại các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, để nắm tình hình, làm cơ sở tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chặt chẽ, thực chất, đúng theo đề cương của Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Trung ương đúng thời gian quy định…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất