Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành TP. Hải Phòng, sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của cán bộ đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong đó là việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,01%; thu ngân sách huyện đạt 285,695 tỷ đồng, tăng 12,66% so với kế hoạch thành phố giao, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2020; hoàn thành các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Tân Liên và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tam Đa, xã Hòa Bình. Văn hóa - xã hội có nhiều cố gắng. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được Huyện ủy và các cấp ủy quan tâm, chú trọng, coi là nhiệm vụ hàng đầu, then chốt.

Biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Tính đến tháng 12-2021, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo có 75 chi, đảng bộ trực thuộc với 9.295 đảng viên, trong đó: 35 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở với có 441 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong năm 2021, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức trên 80 cuộc họp, hội nghị cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đã ban hành 1.132 văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy trên tất cả các lĩnh vực.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng, trong đó có cách làm mới, được tổ chức thường xuyên bằng hình thức trực tuyến phù hợp với bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp và tăng cường áp dụng chuyển đổi số. Việc tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, chăm lo. Đã kiện toàn 73 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Huyện ủy quản lý tại các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn; kết nạp mới được 176 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 646 đảng viên; sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ra khỏi Đảng 13 đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 264 đảng viên, 112 tổ chức đảng; giám sát 216 đảng viên và 55 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên; giám sát 162 đảng viên và 83 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 64 trường hợp (chủ yếu vi phạm chính sách dân số); xóa tên 13 trường hợp.

Công tác dân vận được tập trung cao đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; và các phong trào thi đua yêu nước,… Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí bí thư cấp ủy với nhân dân. Tại Hội nghị đối thoại, tiếp xúc, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, trung thực, khách quan nêu lên những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương; sau đó được chỉ đạo giải quyết.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đối chiếu với quy định của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất xếp loại: 15 tổ chức đảng cơ sở đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 56 tổ chức đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 3 tổ chức đảng đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”; không có tổ chức đảng cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2022, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Bảo xác định một số chỉ tiêu trọng tâm với 5 nhóm giải pháp cụ thể, trong đó tập trung: Kết nạp mới từ 185 đảng viên trở lên. Thành lập 1-2 tổ chức đảng khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Có trên 70% tổ chức đảng cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện ít nhất 4 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng. 100% người đứng đầu cấp ủy các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định.

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất