Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ổn định, năm sau cao hơn năm trước và đạt bình quân 11,6%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và phù hợp thực tế địa phương với việc giảm dần tỷ trọng nông-lâm nghiệp xuống còn 34,7%, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng lên 28,4% và dịch vụ lên 36,9%. Công tác xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, góp phần cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả bằng việc huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, đáng chú ý là Chương trình tái định cư thuỷ điện Sơn La tại tỉnh; Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chăn; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 4 huyện nghèo trong tỉnh theo Nghị quyết 30a và Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ....

Tổ chức và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, xác định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các cơ sở đảng yếu kém được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo. Số lượng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tăng hằng năm. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 552 tổ chức cơ sở đảng (186 đảng bộ cơ sở, 366 chi bộ cơ sở), với 22.990 đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 6.372 đảng viên (bình quân 1.200 đảng viên/năm), trong đó nữ 35%, dân tộc ít người 42%. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định của Đảng; xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, quy chế kiểm tra của cấp ủy; quy chế phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ được phát huy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên được các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo. Đã có những giải pháp phát triển đảng viên ở những thôn, bản, trường học chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung chỉ đạo; chủ động nắm tình hình, phục vụ tốt công tác cán bộ.

Báo cáo Chính trị cũng đã nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém của Đảng bộ tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó phân tích tìm nguyên nhân, rút ra 5 bài học kinh nghiệm:

Một là, quán triệt, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phân tích, dự báo đúng tình hình, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế cho cả giai đoạn và trong từng thời kỳ. Chủ động tạo thời cơ, nắm chắc và tranh thủ thời cơ, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy tính chủ động tham mưu của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm, huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia thực hiện.

Bốn là, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phân công, phân cấp phù hợp, gắn tổ chức thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu; làm tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gần dân, sát dân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; xem xét xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp sai phạm.

Năm là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn để nắm chắc, dự báo đúng, toàn diện về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại đối tượng, có đối sách xử lý kịp thời, không để đột xuất xấu, bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của Đảng.

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa trò chuyện cùng các đại biểu về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa thay mặt Bộ Chính trị biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng bộ, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cần ưu tiên đầu tư phát triển giao thông tạo điều kiện để Điện Biên kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước cũng như trong khu vực. Điện Biên cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lựa chọn được thứ tự ưu tiên trong phát triển. Tỉnh cần quan tâm phát triển nông-lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, cũng như ưu tiên khai thác các tiềm năng, lợi thế ở địa phương để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và xuất khẩu...; phát triển toàn diện các mặt văn hoá-xã hội, giáo dục-đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. Điện Biên cần đẩy nhanh hơn nữa việc xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết những khó khăn nảy sinh từ Dự án Tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Về công tác xây dựng đảng, trước hết, Đảng bộ tỉnh phải đoàn kết trên dưới một lòng, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh với phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm...

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa mới đã họp phiên thứ nhất, bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với 49/49 phiếu bầu, đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XII. Tỉnh ủy thống nhất bầu UBKT gồm 11 thành viên, trước mắt bầu 8 đồng chí. Đồng chí Lò Văn Mừng, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất