Đảng bộ huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội: Coi trọng công tác xây dựng Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: “… Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng và phát triển huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ huyện Chương Mỹ xác định phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới, những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Chương Mỹ đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị

Để xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các cấp ủy đảng thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện được quan tâm. Huyện đã phối hợp với các cơ quan cử cán bộ, đảng viên tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng với nhiều loại hình, nhiều đối tượng. Trong năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức được 100 lớp với 12.898 học viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, khối đảng 27 lớp với 3.239 học viên, khối nhà nước 49 lớp với 6.351 học viên.

Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy thị trấn Chúc Sơn, các xã Đông Phương Yên, Tốt Động, Trần Phú, Thượng Vực, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, Trường Yên bổ sung, tái bản và phát hành cuốn Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã gắn với kỷ niệm 75 năm, 80 năm, 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ. Huyện uỷ chỉ đạo thị trấn Chúc Sơn và các xã Thụy Hương, Đông Phương Yên, Đồng Phú, Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đông Sơn, Tân Tiến, Nam Phương Tiến tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của đảng bộ xã, thị trấn. Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các trường phổ thông trên địa bàn; xây dựng và hoàn thiện phòng truyền thống của huyện.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được các cấp uỷ thực hiện bài bản, đồng bộ. Để kịp thời nắm bắt dư luận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước, Huyện uỷ ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/HU, ngày 28-6-2021 về “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội gắn với đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, BTV Huyện ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Sau Hội nghị phát động của Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia hưởng ứng. Tính đến ngày 23-5-2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ đã nhận được tổng số 738 bài viết gửi bài tham gia dự thi thuộc 35 cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, quán triệt nghị quyết

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần đổi mới, quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Trước hết là đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XXIV, trên cơ sở 10 chương trình công tác của Thành ủy, BCH Đảng bộ huyện ban hành 9 chương trình công tác toàn khóa, các đề án, kế hoạch về xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng... BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/HU, ngày 17-8-2020 về “Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 12-KH/HU, ngày 23-11-2020 về “Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội”; Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 24-3-2021 về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 9 Chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXIV”. Đồng thời, tổ chức và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi đến nhân dân trong huyện. Nhờ vậy, trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ huyện luôn được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Huyện Chương Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (6-1-2023).

Huyện Chương Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (6-1-2023).

Đơn cử như việc thực hiện chủ trương của Thành uỷ Hà Nội về triển khai, đưa ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” vào hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, Chương Mỹ là huyện sớm hoàn thành nhiệm vụ với sự đồng thuận của toàn thể đảng viên. Ngay sau Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm của Thành uỷ Hà Nội, BTV Huyện ủy Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện với gần 200 đồng chí để quán triệt và giới thiệu tổng quan về 2 phần mềm. Đồng thời tổ chức 1 lớp tập huấn trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 32 điểm cầu xã, thị trấn cho gần 1.200 đồng chí trong đảng ủy cơ sở, BCH đoàn cơ sở, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn thanh niên trong toàn huyện. Với sự vào cuộc quyết liệt, chỉ sau hơn 2 tuần triển khai, Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã hoàn thành cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn đảng bộ huyện cho 11.341/11.341 đảng viên, đạt 100% số đảng viên có đủ điều kiện cài đặt. Đến nay, 100% đảng viên chuyển sinh hoạt về Đảng bộ đều được hướng dẫn cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”.

BTV Huyện ủy cũng đã thành lập Tổ Biên tập tin, bài trên ứng dụng để đảm bảo kịp thời cập nhật những thông tin chính thống, có tính định hướng cho đảng viên; đồng thời đưa các tài liệu chỉ đạo, điều hành, nghiệp vụ lên phần mềm để cấp ủy các cấp và đảng viên thuận tiện tham khảo, tra cứu. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội cũng như hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương.

Coi trọng công tác cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở đảng

Huyện uỷ thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành quy hoạch BCH, BTV, uỷ ban kiểm tra huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã triệu tập 32 đồng chí bí thư đảng uỷ xã, thị trấn đi học lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đảng uỷ cấp xã năm 2022; 6 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành phố; 14 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; 2 lớp nghiệp vụ công tác tổ chức đảng; 1 lớp bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, cán bộ được quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030 cho 120 đồng chí; 1 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV quản lý năm 2022 với 128 học viên…

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được quan tâm thường xuyên, đạt nhiều kết quả. Huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; ban hành Đề án về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng có mặt còn hạn chế, yếu kém đối với 6 đảng bộ xã, thị trấn. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã hoàn thành việc củng cố 6/6 tổ chức đảng có mặt còn hạn chế.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 của BTV Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc TP. Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020”, trong năm 2022, Huyện Chương Mỹ đã thành lập được 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 200% chỉ tiêu; kết nạp được 7 đảng viên, đạt 140% chỉ tiêu; thành lập 12 tổ chức công đoàn và 2 tổ chức đoàn thanh niên, đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Tháng 5-2023, BTV Huyện ủy đã quyết định giải thể Đảng bộ Cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy để thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc Huyện ủy; giải thể Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, thành lập các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, thành lập 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Sau sắp xếp, kiện toàn, đến nay Đảng bộ huyện Chương Mỹ có 85 tổ chức cơ sở đảng (41 đảng bộ và 44 chi bộ trực thuộc) với gần 12.000 đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, gắn với rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Chương Mỹ đã kết nạp 543 đảng viên (đạt 54,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Riêng trong năm 2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 202/200 đảng viên, đạt 101% chỉ tiêu; chuyển Đảng chính thức cho 238 đảng viên; xóa tên đảng viên 6 trường hợp và đưa ra khỏi Đảng 6 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng. Việc triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Thanh tra huyện trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ, khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và đảng viên trên địa bàn huyện. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Chương Mỹ đã tổ chức kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 249 đảng viên, 4 tổ chức đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 16 đảng viên… Năm 2022, BTV Huyện ủy giám sát 4 tổ chức, 8 cá nhân; kiểm tra 2 tổ chức và 2 cá nhân. Chỉ đạo cấp ủy đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và tố cáo đảng viên, tổ chức đảng; thực hiện kiểm tra tài chính đảng theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát, BTV Huyện ủy ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng; Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với 98 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa sai phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, nhất là trong suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của tổ chức đảng ở cơ sở và củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện.

Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt trên 80%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2022, Đảng bộ huyện Chương Mỹ có 1.386 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7.436 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tổ chức đảng vững mạnh đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, nhân dân hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao, 15 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 31.116 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng/người/năm, đạt 100,7% so với kế hoạch; thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán thành phố giao… Chương Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, 30/30 xã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Đến nay huyện có 5 xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ước tính hết năm 2023 toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Với những kết quả trong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Chương Mỹ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Chương Mỹ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: TL.

Đó là những kết quả tích cực từ sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Phát huy những kết quả đạt được, Huyện uỷ Chương Mỹ đã đề ra 5 nhiệm vụ và 8 giải pháp trọng tâm thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ, nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Trong đó xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng tập trung, quyết liệt, sâu sát cơ sở…

Với sự nỗ lực, phấn đấu, với tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, tin tưởng rằng, Chương Mỹ sẽ vững bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất