Xuân phương Nam
xuân

Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam đạt được nhiều dấu ấn trong năm 2022.

Kết quả nổi bật

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa lắng xuống, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh, phát huy những đặc điểm, lợi thế riêng của từng địa phương, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nổi bật là, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; tham mưu để các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa và ban hành kế hoạch thực hiện trong toàn đảng bộ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021 và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022.

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tham mưu cho BTV tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 và Kết luận số 74-KL/TW ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quyết định ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm, tuyển dụng công chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; kịp thời củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm. Triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hai tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng đã xây dựng vị trí việc làm bảo đảm phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng. TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn kèm Danh mục vị trí việc làm của 85/89 đơn vị sự nghiệp công lập khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; triển khai xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cấp phường, xã, bỏ mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân, giảm 38 ngàn người hoạt động không chuyên trách. Tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2022-2026. Tỉnh Tiền Giang tiến hành giải thể phòng y tế các huyện, thành phố, qua đó giảm 11 đầu mối, 10 trưởng phòng...

Trong công tác cán bộ, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình địa phương; ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Đến hết tháng 11-2022, tất cả 22/22 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chức danh cán bộ diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý; hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo của tỉnh.

Ngay sau khi có Kết luận số 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020, các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp, xử lý dứt điểm những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ nói chung và công tác tuyển dụng cán bộ theo tinh thần Kết luận số 27-KL/TW. Nhiều địa phương tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Ninh Thuận, Bến Tre…).

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực tham mưu, quan tâm chọn cử, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ các cấp theo tiêu chuẩn chức danh. Đã chú trọng việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng công tác theo vị trí việc làm. Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, các quy định có liên quan về công tác cán bộ; tổ chức sơ kết và tiếp tục thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; 100% chi bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định. Công tác nhân sự bí thư chi bộ được chuẩn bị gắn với thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp hoặc trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Đã tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đến việc thực hiện quy trình, thủ tục; chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trên địa bàn dân cư, vùng biên giới, hải đảo và trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp để kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng.

Một số tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả về đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác lĩnh vực tổ chức đảng, đảng viên, tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát và chỉ đạo đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong các tòa nhà chung cư. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành cuốn tài liệu “Cẩm nang chi bộ” phục vụ công tác tổ chức, điều hành hoạt động của chi bộ; tiếp tục duy trì các Tổ dự sinh hoạt chi bộ cấp tỉnh, huyện, xã; ban hành hướng dẫn bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn đàn với chủ đề “Các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh” và tọa đàm bàn các giải pháp về xây dựng TCCSĐ và đảng viên các huyện, thành phố. Tỉnh Bình Thuận ban hành Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân. Tỉnh Tây Ninh tham mưu ban hành Đề án “Về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng”; Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Tỉnh Đồng Tháp ban hành Hướng dẫn thí điểm thực hiện mô hình “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”. Tỉnh Kiên Giang triển khai mô hình “Chi bộ không giấy”; phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình; gây quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm và nhân rộng điển hình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm…

Các tỉnh, thành phố luôn bám sát kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tất cả các địa phương đều xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động, tổ chức tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Đã duy trì tốt việc đưa tin trên Trang tin điện tử của đảng bộ tỉnh, thành phố, tiếp tục phát huy hiệu quả, vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tích cực tham mưu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong Cụm, học tập những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng hiệu quả tại địa phương. Tăng cường trao đổi nghiệp vụ với Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đã triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm gửi, nhận văn bản trên in-tơ-nét. Tỉnh Bến Tre ban hành và niêm yết Bộ thủ tục về các lĩnh vực tổ chức đảng - đảng viên, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với cán bộ, công chức. TP. Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy”; tổ chức Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ khu phố, ấp, đảng viên tiêu biểu. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng thực hiện trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện 5 tốt”...

Ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những nơi thực hiện chưa nghiêm, thiếu trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm những sai sót, vi phạm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đưa công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nền nếp. Trong đó, tỉnh Cà Mau thành lập 2 Tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân và kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhiều đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy tỉnh Kiên Giang tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai các mặt công tác năm 2022, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam đã đúc rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Kết luận của Ban Tổ chức Trung ương về những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu để cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Triển khai đồng bộ các mặt công tác ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm gắn với tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hai là, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, tạọ sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề cao phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Năm là, chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì việc thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong Cụm thi đua; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học tập những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng hiệu quả tại địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất