Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) sâu sát, sáng tạo, quyết liệt
Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi đảng đợt 3-2-2023.

Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi đảng đợt 3-2-2023.

Nổi bật trong đó là việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14,64%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 2.176,014 tỷ đồng, tăng 22,41% so với kế hoạch, tăng 23,37% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,39 triệu đồng. Hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học - cao đẳng đạt trên 80%. Có 73/83 trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 87,95%. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, gia đình và trẻ em thực hiện đạt kết hoạch. Quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, thanh tra, tư pháp được tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ huyện năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn 12 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. Hoàn thành hồ sơ và triển khai xây dựng công trình trong căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ huyện. 7 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Huyện được Hội đồng quốc gia xét huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2026 đồng ý và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Bảo đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2026. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của huyện.

Đến tháng 12-2022, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo có 75 chi, đảng bộ trực thuộc với 9.326 đảng viên, trong đó: 39 đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở; có 434 chi bộ trực đảng bộ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động nhân dân đã được Huyện ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức trên 68 cuộc họp, hội nghị cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đã ban hành 1.020 văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác; đồng thời, thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, thích ứng nhanh với tình hình mới. Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã có nhiều giải pháp thiết thực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đạt sự đồng thuận cao, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cán bộ. Trong năm đã kết nạp mới 188 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 601 trường hợp. Tổ chức bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý trường học sau khi sáp nhập trường bảo đảm hợp lý và ổn định. Bố trí, sắp xếp cấp ủy 21 thôn sau khi sáp nhập, gắn với chức danh trưởng thôn và tăng số lượng trưởng thôn là đảng viên. Công tác kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý quản lý, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, bài bản, thận trọng, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định với 114 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả rõ nét; đã tiến hành kiểm tra 69 đảng viên, 112 lượt tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện Điều lệ Đảng, nguyên tắc sinh hoạt đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Công tác dân vận được tập trung cao, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở tích cực; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, sâu sát, sáng tạo, quyết liệt hơn; đã tập trung cao cho những nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những hạn chế, yếu kém ở một số cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động và sinh hoạt chi bộ như ứng dụng: Phòng họp không giấy, phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thuận lợi và tiết kiệm.

Các đơn vị trong huyện ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Các đơn vị trong huyện ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đối chiếu với quy định của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất xếp loại: 14 tổ chức đảng cơ sở đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 55 tổ chức đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 5 tổ chức đảng đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”; không có tổ chức đảng cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ. Qua bình xét, xếp loại 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có 14 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 55 chi bộ, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm, 5 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên: 8.192/9.336 đảng viên được đánh giá, trong đó: 1.332 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6.093 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 724 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 43 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; số đảng viên chưa đánh giá, xếp loại có 83.

Năm 2023, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Bảo xác định 5 chỉ tiêu trọng tâm với 5 nhóm giải pháp cụ thể, trong đó tập trung: Kết nạp mới từ 280 đảng viên trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% xã, thị trấn có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kiểm tra chuyên đề 15-20 lượt tổ chức đảng, 15-20 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 8-10 tổ chức đảng, 3-5 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất