Đảng bộ huyện Rồng Giềng thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Lãnh đạo huyện Rồng Giêng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị BCH mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

Đảng bộ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và 305 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.784 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị huyện Giồng Riềng đã nghiêm túc kiểm điểm và triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân trong đảng bộ; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được củng cố, nâng cao.

Qua kết quả tự phê bình và phê bình năm 2017, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, còn 31 chi, đảng bộ trực thuộc (gồm 18 đảng bộ và 13 chi bộ) có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 28-2-2018 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017; xác định từng biểu hiện, chỉ rõ ở cơ quan, đơn vị và nêu biện pháp khắc phục cụ thể, có phân công cơ quan có chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

Những khuyết điểm qua tự phê bình đã cơ bản được khắc phục; đến nay có nhiều chi, đảng bộ khắc phục được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, một số chi, đảng bộ đang khắc phục. Đến cuối năm 2017 có 17/24 chi, đảng bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đã khắc phục tốt; 13 chi, đảng bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, cuối năm có 11 chi, đảng bộ khắc phục tốt; trong toàn Đảng bộ không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Trong năm có 26 chi, đảng bộ phát sinh biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, đã có 19 chi, đảng bộ, khắc phục tốt, còn 7 chi, đảng bộ khắc phục chậm. Qua thực tiễn cho thấy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, luôn giữ vững đoàn kết, tập thể thống nhất trong tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Việc triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017-2018 của Tỉnh ủy về “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng và thực hiện cam kết “tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu” giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị; nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, để triển khai các biện pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái, các chi, đảng bộ cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức họp để nhận diện sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được cấp ủy, chi bộ chỉ ra. Trong đó, xác định địa chỉ cụ thể những biểu hiện đó thuộc tập thể, cá nhân nào, nguyên nhân dẫn đến để xây dựng kế hoạch, thời gian yêu cầu tập thể, cá nhân đó khắc phục; đưa vào kế hoạch kiểm tra hoặc giám sát của cấp ủy đối với tập thể, cá nhân trong quá trình khắc phục, sửa chữa, trường hợp phải tiến hành kiểm tra, giám sát ngay thì thực hiện theo quy trình, quy định; phân công đồng chí cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo dõi việc thực hiện (nếu đối tượng kiểm tra, giám sát là người đứng đầu cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì do cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, giám sát, phân công người theo dõi việc thực hiện).

Tiếp tục rà soát xem có phát sinh biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngoài nội dung đã chỉ ra, nếu có thì tổ chức thực hiện khắc phục, sửa chữa theo các biện pháp nêu trên. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng phản ánh, góp ý về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức hộp thư hoặc hình thức thích hợp khác để tiếp nhận phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Nếu qua rà soát, kiểm điểm mà xác định có suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở tập thể và cá nhân thì tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền (hoặc đề nghị cấp trên kiểm tra), kết luận rõ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Định kỳ hằng tháng, cấp ủy, chi bộ báo cáo về cấp trên tình hình, kết quả khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy, chi bộ thực hiện công khai những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa tại cơ quan, đơn vị; công khai tình hình, kết quả phòng ngừa, khắc phục những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cơ quan, đơn vị mình. Hình thức công khai trong cuộc họp chi bộ, cơ quan hằng quý, 6 tháng, 1 năm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cụm; Huyện ủy viên, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện trực tiếp chỉ đạo xã, thị trấn và tham dự sinh hoạt, chỉ đạo ấp, khu phố. Qua đó, cùng với cấp ủy cơ sở thường xuyên uốn nắn, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát đối với 62 chi, đảng bộ cơ sở và 299 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Nội dung kiểm tra, khảo sát là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì thực hiện khá nền nếp, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ của nhiều đồng chí bí thư có tiến bộ. Không khí dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được phát huy, phần đông đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn tham gia tranh luận, thảo luận. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Ngoài nội dung sinh hoạt theo quy định, các chi bộ đã quan tâm lựa chọn những nội dung cần thiết, xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt chuyên đề; góp phần làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt chi bộ, giải quyết những vấn đề còn hạn chế của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Cao Quốc Điện, Phó Bí thư Huyện ủy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 23-02-2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Thực hiện tốt các Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng. Thường xuyên chỉ đạo “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất