Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên


Đ/c Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý.

Kết quả

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện phương châm “lấy học viên làm trung tâm” và thực hiện tốt “4 hiệu quả”: Đào tạo hiệu quả; Giảng dạy hiệu quả; Học tập hiệu quả; Phục vụ hiệu quả. Theo đó, trong chương trình giảng dạy, bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ bản, các giảng viên đã bổ sung, cập nhật những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cập nhật nhiều thông tin, kiến thức mới.

Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 177 cán bộ quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Bám sát kế hoạch công tác năm, trong năm 2017, Đảng ủy Khối đã tổ chức được 28 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.909 học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (đạt 147% so với kế hoạch đã đề ra), trong đó có: 13 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.084 đảng viên dự bị, đạt 162,5%; 12 lớp đối tượng kết nạp đảng cho 825 quần chúng ưu tú, đạt 150%; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 186 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, đạt 100%.

Thực hiện Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã phối hợp với 4 đảng bộ đề nghị tổ chức các lớp đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, cụ thể: Phối hợp với Đảng ủy Học viện Ngân hàng tổ chức 1 lớp kết nạp đảng cho 91 học viên. Phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức 1 lớp kết nạp đảng cho 78 học viên; 1 lớp đảng viên mới cho 50 học viên. Phối hợp với Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 1 lớp kết nạp đảng cho 137 học viên; 1 lớp đảng viên mới cho 94 học viên. Phối hợp với Đảng ủy Tổng cục Hải quan tổ chức 1 lớp kết nạp đảng cho 102 học viên; 1 lớp đảng viên mới cho 81 học viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cử cán bộ tham gia làm báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tại các đảng bộ: Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ Tổng cục Hải quan. Liên kết, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội), Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ tổ chức 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cho 518 học viên.

Thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018 với sự tham gia của các học viên đến từ 37 đơn vị trong Đảng ủy Khối. Lớp học đã góp phần cập nhật những kiến thức mới phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất nhận thức, làm sáng tỏ hơn những vấn đề mới nảy sinh, từ đó vận dụng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cải tiến một số khâu trong công tác quản lý dạy và học như tổ chức làm bài, chấm bài thu hoạch. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên kiêm chức của cơ quan, Đảng ủy Khối còn mời thêm các giảng viên là lãnh đạo các khoa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I, lãnh đạo cấp vụ các ban Đảng Trung ương... Làm tốt khâu tập hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối liên quan đến công tác xây dựng Đảng để phục vụ lớp bồi dưỡng cấp ủy nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm cấp ủy”.

Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn một số hạn chế: Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Phương pháp giảng dạy, học tập còn nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên... Công tác quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo chưa đồng đều. Một số cán bộ, đảng viên không xác định được mục đích đúng đắn của việc học tập lý luận chính trị, học không vì mục đích tự thân mà vì lý do thăng tiến; học để lấy bằng cấp, để đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn. Nhiều học viên trong thời gian dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, học lý luận chính trị còn chịu sức ép bởi vấn đề tuổi tác, công việc, gia đình, chưa toàn tâm, toàn ý cho việc học.

Nhiệm vụ, giải pháp

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt chuẩn mực “4 hiệu quả”, trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy trực thuộc về công tác đào tạo, bồi dưỡng và học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Trong quy hoạch, bổ nhiệm phải quy định rõ tiêu chuẩn về lý luận chính trị, không bổ nhiệm cán bộ khi chưa đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị, kiên quyết không để tình trạng "nợ bằng". Cần coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong việc bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, chứ không chỉ phục vụ cho việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Khi cán bộ đã được cử đi học lý luận chính trị, cần phối hợp với đơn vị đào tạo để quản lý cán bộ, đồng thời coi trọng kết quả, ý thức học tập và lấy đó là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện nghiêm túc các quy định về nền nếp dạy và học; đặc biệt tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng lấy học viên làm trung tâm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường đối thoại, hướng dẫn bài tập xử lý tình huống. Trong quá trình dạy cần kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, tăng cường trao đổi, thảo luận, chú trọng giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở để học viên nắm vững kiến thức và có thể vận dụng sáng tạo vào công việc cụ thể khi về cơ quan, đơn vị công tác.

Ba là, tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở ở các tổ chức đảng trực thuộc Khối nhằm bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng qua các Hội nghị Trung ương. Chú trọng chất lượng ôn tập, thảo luận và kiểm tra để đánh giá chất lượng học tập của học viên. Kết thúc các lớp bồi dưỡng, cần gửi thông báo về ý thức và kết quả học tập của học viên cho các tổ chức đảng làm căn cứ theo dõi quá trình phấn đấu của từng học viên. 

Bốn là, mỗi cán bộ, giảng viên cần có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Coi trọng nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm, tham gia trao đổi nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất