Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính có các đồng chí: Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn, Thường trực Đảng uỷ và Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Thường trực và đồng chí phụ trách công tác tổ chức và công tác Đảng các đảng uỷ: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Tại điểm cầu ở các huyện, thành phố, có đại diện thường trực, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Hội nghị đã được nghe các dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU ngày 3-2-2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sinh hoạt định kỳ đối với đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn; dự thảo Tờ trình và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU khoá X và dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, các cấp uỷ, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn được đổi mới, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là các chi bộ ấp, khóm được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp uỷ và đảng viên nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được chú trọng. Thực hiện tốt chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã, ấp, khóm đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng - Dân.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một bộ phận đảng bộ xã, phường, thị trấn chưa có nhiều chuyển biến, chưa có những mô hình, cách làm đột phá. Đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm đa số lớn tuổi, thiếu nguồn kế thừa. Tỷ lệ đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm xếp loại "Trong sạch, vững mạnh" ở các năm 2016, 2017 chưa đạt tỷ lệ mà Nghị quyết số 03-NQ/TU đề ra. Chỉ tiêu "Phấn đấu 100% chi bộ ấp, khóm cơ bản có nơi làm việc" cơ bản đạt được nhưng chưa có sự linh hoạt trong việc tận dụng các công trình hiện có làm nơi làm việc; việc quản lý, khai thác và sử dụng trụ sở ấp, khóm ở một số nơi chưa mang lại hiệu quả cao. Vai trò nòng cốt của đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi chưa được phát huy đúng mức; một số nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đôi khi chưa phù hợp, thiếu tính cụ thể, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đôi khi chưa thuyết phục, chưa phù hợp với từng đối tượng, một số hoạt động còn còn nặng hành chính, hiệu quả chưa cao. Một số đảng uỷ xã, phường, thị trấn chỉ tập trung kiểm tra, giám sát sinh hoạt của chi bộ ấp, khóm mà thiếu quan tâm đến các loại hình chi bộ còn lại, nên chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc chưa đồng đều.

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Một số cấp uỷ, người đứng đầu chưa quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở không đồng đều, nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, ấp, khóm còn nặng lý luận, thiếu thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Trong đó, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở (xã, phường, thị trấn) đã có bước đổi mới. Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm, phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả tích cực. Nhận thức của cấp uỷ các cấp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng uỷ xã, phường, thị trấn được nâng lên, sinh hoạt đảng bộ định kỳ đúng thực chất và đi vào nền nếp. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm cả về chất lượng và số lượng, cụ thể là trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 60.137 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,76% so với dân số.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của đảng uỷ xã, phường, thị trấn và yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Hội nghị thông qua một số chỉ tiêu: Hằng năm có 95% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên; đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên đạt trên 4% dân số.

Các đại biểu đã sôi nổi phát biểu đề xuất nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII đi vào thực chất, gắn việc học tập và thực hiện chuyên đề hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chi bộ, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng... Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu. Khắc phục triệt để tình trạng hình thức trong sinh hoạt, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Các cấp uỷ quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Quan tâm quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, viên chức ngành giáo dục, y tế, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chủ doanh nghiệp, công nhân… Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa ở cơ sở. Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng). Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, khơi dậy, mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm chất lượng bên cạnh số lượng. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng...

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí cho rằng, Hội nghị đã làm rõ hơn, đầy đủ hơn nhiều vấn đề với góc độ khác nhau của thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất