Nghĩa Lộ xây dựng chương trình công tác toàn khóa có trọng tâm, trọng điểm
Đồng bào dân tộc Thái ở Nghĩa Lộ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đề nâng cao giá trị trên 1 ha đất canh tác
Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra định hướng: Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất các dân tộc, tôn giáo; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các tiềm năng lợi thế, tập trung phát triển kinh tế đảm bảo duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, từng bước phát triển theo chiều sâu, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa… Phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ  phát triển toàn diện, bền vững ở khu vực phía Tây của tỉnh.  
Rút kinh nghiệm từ những khoá trước, Đảng bộ thị xã đã xây dựng chương trình công tác toàn khoá một cách toàn diện nhưng có nhược điểm là dàn trải, chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ người, thời gian thực hiện, nhất là chưa rõ các nguồn lực và giải pháp nên tính khả thi, hiệu quả chưa cao. Nhiệm kỳ này, nhằm đổi mới cách thực hiện nghị quyết, khắc phục hạn chế đó, sau khi quán triệt nghị quyết, trên cơ sở nắm vững nội dung trọng yếu trong các văn kiện đại hội, ý kiến đóng góp từ hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị BCH, BTV, thị uỷ xây dựng chương trình hành động toàn khoá có trọng tâm, trọng điểm.
Chương trình công tác toàn khoá được xây dựng theo hướng lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi nhất trong tổng thể các nhiệm vụ chính trị cần thực hiện để ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong từng lĩnh vực và trên toàn địa bàn. Trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các tiềm năng lợi thế, ... Tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Đồng thời, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng thị xã văn hoá giai đoạn 2010-2015; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, trong chương trình hành động, Thị uỷ đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm với 10 giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời đề ra 5 nghị quyết chuyên đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu dồn điền đổi thửa đạt 25% diện tích đất 2 vụ lúa giai đoạn 2012-2015; Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã văn hóa theo tiêu chuẩn giai đoạn 2011-2015; Lãnh đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2015 và 19 đề án về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng giai đoạn 2011-2015.
Riêng trong năm 2011, BTV thị uỷ đã họp và ra thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV, BCH và các chi, đảng bộ chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng 17 đề án. Trong đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị: 6, lĩnh vực xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 2, an ninh-quốc phòng: 2,  phát triển kinh tế-xã hội: 7.
Đến nay, một số nghị quyết chuyên đề, đề án đã hoàn thành và đang trong quá trình đưa ra thảo luận và xin ý kiến của cán bộ chủ chốt thị xã. Đó là những nghị quyết chuyên đề và đề án mà thị uỷ coi là trọng điểm: Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ thị xã về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015; Xây dựng thị xã văn hoá giai đoạn 2011-2015; Thí điểm dồn điền đổi thửa tại xã Nghĩa Lợi năm 2011-2012; Xây dựng vùng lúa hàng hoá chất lượng cao 500 ha, tạo sản phẩm hàng hoá và thương hiệu gạo Mường Lò; Xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc; Tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ dân phố, thôn bản không có ma tuý giai đoạn 2011-2015.
Với phương châm chọn những vấn đề mang tính đột phá để ra nghị quyết và chỉ ra nghị quyết khi đã cân đối được nguồn lực và có tính khả thi cao, Đảng bộ thị xã đã chỉ đạo thực hiện có sự phân công, phân cấp, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong quá trình tổ chức thực hiện để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đảng bộ và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hoá  phát triển toàn diện, bền vững.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất