Xây dựng “tế bào” của Đảng trong sạch, vững mạnh

Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên.

Xây dựng Chi bộ

Công tác xây dựng TCCSĐ góp phần quan trọng củng cố niềm tin nhân dân với Đảng. 

Hiểu được tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ Phòng Kế toán - Tổng hợp luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước.

Chi bộ luôn luôn quán triệt phương châm “Đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo”, cùng với tinh thần nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần đó, Chi bộ đã nghiêm túc và kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với việc phát huy vai trò của các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Chi bộ và sự đồng thuận trong quần chúng, nhân dân. Chi bộ luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời phát huy những ưu điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng, là cơ sở vững chắc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong quá trình hoạt động, cấp ủy đã phổ biến cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng.

Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Chi bộ cập nhật kịp thời những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 đã ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ Đảng do tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Phổ biến và quán triệt đến các đảng viên trong Chi bộ 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng.

Để đảm bảo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát sẽ giúp các chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu vươn lên; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Chính vì vậy, Chi bộ phòng Kế toán - Tổng hợp đã đưa nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào trong Nghị quyết và hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể.

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp, Chi bộ luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Chi bộ trong giai đoạn hiện nay. Bám sát với phương châm hành động của toàn hệ thống Vietcombank là “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành  “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, Chi bộ mạnh sẽ góp phần vào sự lớn mạnh chung của Đảng bộ Vietcombank, tiến tới hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, giữ vững vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực và một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất