Đảng bộ Bình Thuận đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Xác định rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn lực cho địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tập trung rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên của từng đảng bộ, đồng thời tích cực chỉ đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc có biện pháp khả thi.

Kết quả, năm 2016, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mà Nghị quyết đã đề ra. Đã kết nạp 2002/2000 đảng viên, vượt 0,10% so kế hoạch, tăng 339 đảng viên mới so với năm 2015) và chiếm 6,26% so với tổng số đảng viên có mặt đến cuối năm. Trong đó đảng viên mới kết nạp là nữ chiếm 44,7% (tăng 108 đảng viên so với năm 2015); là người dân tộc thiểu số chiếm 6,64% (tăng 40 đảng viên); đảng viên là người có đạo chiếm 8% (tăng 0,25%); đảng viên còn sinh hoạt đoàn chiếm 66,43% (tăng 275 đảng viên); trong học sinh, sinh viên chiếm 1,4% (tăng 16 đảng viên); là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế chiếm 9,34% (tăng 51 đảng viên); trong đó người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chiếm 1,14% (tăng 17 đảng viên); ở địa bàn khu phố thôn chiếm 6,14% (tăng 38 đảng viên); trong lực lượng dân quân và tuyển quân chiếm 7,9% (tăng 37 đảng viên so với năm 2015). Những đảng bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam kết nạp đảng viên mới vượt 23,3% so với kế hoạch, Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc vượt 23%, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh vượt 14,3%, Đảng bộ Công an tỉnh vượt 78,2% so với kế hoạch năm....


Chất lượng đảng viên mới kết nạp có tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi chiếm 56,6% (tăng 219 đảng viên so với năm 2015). Đảng viên mới có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm 96% (tăng 306 đảng viên), có trình độ chuyên môn là đại học chiếm 43,90% (tăng 223 đảng viên so với năm 2015). Tuổi đời bình quân đảng viên mới kết nạp là 28,62 tuổi (trẻ hơn 0,2 tuổi so với năm 2015). Tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên tăng 5,11% so với năm 2015, góp phần khắc phục giảm các trường mẫu giáo công lập chưa có đảng viên; tính đến nay chỉ còn 1 trường mẫu giáo công lập chưa có đảng viên. Chất lượng và số lượng đảng viên các đảng bộ xã, phường, thị trấn ngày một nâng lên và đây cũng là một điều kiện để cấp ủy phát huy cao hơn vai trò trong lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; đồng thời thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh ở từng đảng bộ.

Có thể nói, từ chỉ tiêu kết nạp đảng viên là 1400 đảng viên/năm của Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015, đến 2000 đảng viên/năm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020; tăng 600 đảng viên/năm so với kế hoạch trước là một bước “nhảy vọt” trong công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên ở Bình Thuận vẫn còn lúng túng trong giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp… Một số đảng bộ cấp huyện xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa tương xứng với số lượng đảng viên của từng đảng bộ. Một số huyện kết nạp đảng tuy vượt chỉ tiêu trong năm đề ra nhưng còn chưa vững chắc, có huyện tăng không nhiều. Tuổi đời đảng viên mới kết nạp từ 51 tuổi trở lên tăng hơn so với năm 2015. Chưa khắc phục được trạm y tế chưa có đảng viên (còn 8 trạm y tế chưa có đảng viên).


Để đẩy mạnh được công tác phát triển đảng viên đáp ứng được phương châm: bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng các cấp ủy của Bình Thuận tập trung vào một số giải pháp sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 60 –CT/TU ngày 22-6-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên. Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới năm 2017 đúng theo Công văn số 536 –CV/TU, ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên “Xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong toàn Đảng bộ năm 2017 phải trên 7% so với tổng số đảng viên tính đến cuối năm 2016 của đảng bộ (trừ Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Biên phòng tỉnh)…

Tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể. Tích cực chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, xác định rõ nguồn đối tượng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng đối tượng, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú, nhất là ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên; trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục, y tế; trong học sinh, sinh viên; trong lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quần chúng ưu tú là công nhân lao động; trạm y tế xã…

Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy cấp mình và cấp ủy cơ sở, nhất là khâu thẩm định hồ sơ xét, đề nghị kết nạp đảng chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn của Trung ương Đảng. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên mới của các tổ chức đảng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới.                                                            

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất