Xây dựng chi bộ nông thôn “kiểu mẫu” ở huyện Ba Tri
Một buổi tọa đàm xây dựng chi bộ nông thôn “kiểu mẫu”.

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 4 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương và 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 5-4-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy Ba Tri đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng chi bộ nông thôn “kiểu mẫu”.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực mà các chi bộ nông thôn đã duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt, cơ bản bám vào nội dung hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Trong sinh hoạt gắn với nội dung việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đa số chi ủy đều họp trước để chuẩn bị nội dung nên các cuộc sinh hoạt chi bộ bảo đảm được yêu cầu. Nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng của chi bộ được chuẩn bị khá chu đáo, sát với tình hình thực tế. Trong sinh hoạt, nhiều nơi dân chủ được mở rộng, tạo điều kiện cho đảng viên bày tỏ chính kiến, đề xuất, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Đảng viên tham dự sinh hoạt tương đối đầy đủ và thể hiện trách nhiệm trong sinh hoạt đảng. Vai trò của bí thư và cấp ủy chi bộ được phát huy. Chi ủy các ấp, khu phố đã chủ động trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, đưa vào các chỉ tiêu công tác cụ thể của tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và đảng viên trên địa bàn được chi ủy thực hiện tốt, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được chú trọng thực hiện. Đặc biệt là các chi ủy đã thực hiện nhiều giải pháp để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phong trào “Đồng khởi, khởi nghiệp, thoát nghèo, làm giàu” do Tỉnh ủy Bến Tre phát động…

Các đồng chí cán bộ, đảng viên ở các ban, ngành được Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri phân công tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố đều chấp hành tốt sự phân công; hướng dẫn, nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc, những khó khăn vướng mắc của cơ sở, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo huyện. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các ấp - khu phố từng bước được nâng lên.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2015, đối với loại hình chi bộ nông thôn, có 68/129 chi bộ trong sạch vững mạnh, chiếm 52,7%; 56/129 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 43,4%; 5/129 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 3,9%; không có chi bộ yếu kém.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chi bộ nông thôn “kiểu mẫu”, trong thời gian tới, Huyện ủy Ba Tri tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng hoạt động chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ của các ấp, khu phố theo Chương trình số 07-CTr/HU ngày 1-12-2015 của Huyện ủy Ba Tri.

Các chi bộ ấp, khu phố thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ vào chiều ngày 15 hằng tháng, duy trì họp chi ủy trước khi họp chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bám sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi; quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời, hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết cần liên hệ trách nhiệm của từng cấp ủy viên và đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của đảng viên và xã hội để có định hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao tính gương mẫu của đảng viên và gia đình có đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để làm nền tảng vận động, tuyên truyền rộng ra quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện các nội dung đã đăng ký học tập và làm theo gương Bác cũng như việc rèn luyện về đạo đức, lối sống. Kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác.

Ba là, làm tốt công tác tự phê bình, phê bình và kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc phương châm tự phê bình và phê bình “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên” để phê bình và tự phê bình bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, có chất lượng. Khi phê bình phải chân thành, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, bao che cho thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức và đồng chí mình.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, các chi bộ phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên tất cả các đảng viên trong chi bộ; gắn với kỳ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng, tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất một đảng viên. Bảo đảm 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát thường xuyên hằng năm.

Bốn là, phát huy vai trò của bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ quyết định tới chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung. Do vậy, đảng ủy các xã, thị trấn cần chú trọng việc quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ bí thư chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn.

Các đồng chí bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Từ dự kiến công việc đến phân công công tác cho đảng viên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể. Bản thân mỗi đồng chí bí thư chi bộ phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực.

Năm là, phát huy tốt vai trò cán bộ được phân công hỗ trợ, phụ trách chi bộ ấp, khu phố, bảo đảm kịp thời hỗ trợ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, đảng ủy các xã, thị trấn cần duy trì tốt việc phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ dự sinh hoạt với các chi bộ. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất