Một số giải pháp trong công tác phát triển đảng viên ở cơ sở tỉnh Điện Biên
Những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở các loại hình TCCSĐ nói chung và loại hình TCCSĐ ở xã, phường, thị trấn nói riêng đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả quan trọng về chất lượng và số lượng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đến nay, 130 xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên đã kết nạp được 1.937 đảng viên mới, chiếm hơn 64 % tổng số đảng viên kết nạp, trong đó, riêng 3 tháng đầu năm 2017, ở cấp xã (xã, phường, thị trấn) có 359/566 đảng viên mới kết nạp (chiếm 63,4%). Công tác kết nạp đảng viên ở cơ sở trong tỉnh liên tục được tăng cao, góp phần không nhỏ vào việc xóa thôn, bản còn trắng tổ chức đảng và đảng viên. Đến nay, đã có 1.444/1.813 thôn bản có chi bộ độc lập (tăng 3% so với đầu năm 2016); số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giảm từ 23,3% xuống còn 20,3% so với đầu năm 2016, trong đó số thôn, bản “trắng” đảng viên giảm từ 95 bản xuống còn 56 bản, xóa được 39 bản “trắng” đảng viên.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên ở cơ sở vẫn còn những hạn chế như: tỷ lệ quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng còn thấp, chưa đồng đều, còn nhiều cán bộ, công chức cấp xã vẫn chưa phải là đảng viên. Ở các xã và thị trấn, một số thanh niên khi tốt nghiệp THPT đã đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác; số thanh niên còn lại ở địa phương do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản; chưa có ý thức phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Mặt khác, hiện nay ở thôn, bản số lượng cán bộ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, lại quá tuổi kết nạp; việc hướng dẫn làm thủ tục kết nạp đảng vẫn còn sơ sài, yếu kém; năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ còn hạn chế. Một số tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, bản cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Vẫn còn tồn tại những định kiến, phong tục tập quán, gia đình, dòng họ khiến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đang gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, công tác kết nạp đảng viên ở cơ sở tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên, bảo đảm về số lượng, có cơ cấu hợp lý; người vào Đảng phải bảo đảm đủ điều kiện về tuổi đời, trình độ học vấn, đủ thủ tục, đúng nguyên tắc quy định về hồ sơ kết nạp đảng. Các chi ủy phải  giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức giúp đỡ, theo dõi, hướng dẫn đầy đủ thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất để quần chúng làm hồ sơ cho đến khi được cấp uỷ đảng có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng.

Hai là, tổ chức tốt việc xét kết nạp đảng viên, bảo đảm nguyên tắc, đúng Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tư tưởng hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng. Lễ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đảng viên.

Ba là, hướng công tác phat triển đảng viên vào thế hệ trẻ, nông dân, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, con em các gia đình có công với cách mạng, phụ nữ, dân tộc thiểu số; chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn thể ở các thôn, bản. Khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn, bản nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên.

Bốn là, hằng năm cấp uỷ đảng cấp trên trực tiếp của cấp uỷ cơ sở giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các TCCSĐ trực thuộc gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Các đảng bộ xã và thị trấn phải tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên; các tổ chức đảng ở thôn, bản cần phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.  

Năm là, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, thực sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định, nhất là những quần chúng có thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của các đoàn thể, quần chúng ở cơ sở, để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, từ đó góp phần tích cực củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất