Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở Đảng bộ Bình Thuận
Hội nghị tổng kết công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 01-KHLT/BTCTU-ĐTN, ngày 11-10-2010 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Tổ chức tọa đàm, xây dựng “đề án tăng cường công tác phát triển đảng viên từ lực lượng học sinh, sinh viên ở các trường có tổ chức đảng” nhằm góp phần đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đến cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành một số văn bản chỉ đạo, đưa nội dung kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên vào chương trình công tác đoàn và cũng là một chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng năm đối với các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung trên vào chương trình phối hợp, chỉ đạo công tác đoàn ở các trường học..

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Đoàn thanh niên bằng nhiều hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua các phong trào lớn như tổ chức học tập, tìm hiểu lịch sử, địa chỉ đỏ, “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội khác như “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”… Qua các hoạt động thực tiễn đó, nhiều học sinh, sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.     

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 23 –CT/TU ngày 28-2-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Chỉ thị số 60–CT/TU ngày 22-6-2015), Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể, rõ ràng các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình xét kết nạp đảng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của trường học. Ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung của Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 23–CT/TU và các điều kiện, tiêu chuẩn về học tập, đạo đức, mỗi học sinh, sinh viên phải chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và của các tổ chức đoàn thể; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội; có vai trò nòng cốt trong hoạt động của chi đoàn, lớp và nhà trường, được học sinh, sinh viên tín nhiệm.

Sau 5 năm triển khai Kế hoạch Liên tịch số 01 công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến. Trước hết về mặt nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, ban giám hiệu, đoàn, hội trường học đã được nâng lên. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nói riêng, 5 năm qua (từ tháng 10-2010 đến 10-2015) đã có 39 đảng viên là học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó có 13 đảng viên là học sinh của các trường THPT. Nổi bật nhất là Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng kết nạp được nhiều sinh viên vào Đảng (20 đảng viên). Ngoài ra, còn một số hồ sơ của học sinh THPT đã được hoàn tất thủ tục, nhưng do chưa đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định Điều lệ Đảng nên tổ chức đảng đã chuyển vào các trường đại học để được tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, xem xét kết nạp Đảng. 100% đảng viên là học sinh, sinh viên sau khi kết nạp đảng đã phát huy tốt tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các hoạt động của trường, lớp.

Mặc dù cấp ủy các cấp có nhiều nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhưng so với yêu cầu kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên vẫn còn những mặt hạn chế.  Một số cấp ủy, ban giám hiệu, đoàn trường còn thiếu quan tâm, chưa đầu tư đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phối hợp tạo nguồn. Vẫn còn có cấp ủy, tổ chức đảng xem việc phát triển đảng vên trong học sinh, sinh viên là trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nên thiếu quyết liệt trong chỉ đạo. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chưa kịp thời. Nhiều chi, đảng bộ trường học chưa kết nạp được đảng viên là học sinh.

Để công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có hiệu quả, thời gian tới các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, có hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh, sinh viên. Kết nạp đảng viên mới phải bảo đảm chất lượng, đúng quy định Điều lệ Đảng.

Hai là, chỉ đạo, định hướng, tăng cường các hình thức như đối thoại, tọa đàm giữa học sinh, sinh viên với các cấp ủy, tổ chức đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của học sinh, sinh viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Ba là, cấp ủy các cấp tăng cường sinh hoạt chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho giáo viên, đảng viên trong các chi bộ. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, chi bộ các trường học để làm tốt công tác phát triển đảng viên đúng theo quy định Điều lệ Đảng. Phân công cụ thể đảng viên thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên…

Bốn là, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội, tạo điều kiện thuận lợi để những quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nâng cao nhận thức, lập trường quan điểm, động cơ phấn đấu đúng đắn để các cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất