Để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Năm 2015, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ)  tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm. Trong Hướng dẫn đã nêu rõ mục đích việc kiểm điểm nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Qua thực tế theo dõi việc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐvà đảng viên ở cấp cơ sở, cho thấy: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng được ban hành, bổ sung, điều chỉnh khá kịp thời. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức đảng được lượng hóa cụ thể. Quy định khen thưởng cụ thể, rõ ràng. Cấp ủy cấp trên thực hiện thẩm định chặt chẽkết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng đối với từng tổ chức đảng trực thuộc. Việc Trung ương ban hành rõ các nội dung, tiêu chí, thang điểm giúp việc đánh giá, kiểm điểm được khách quan, chính xác hơn. Các TCCSĐ Đảng nghiêm túc tự đánh giá, phân loại và tự nhận mức xếp loại theo kết quả đạt được.  Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, không còn tình trạng tất cả các TCCSĐ đều đạt mức trong sạch vững mạnh. Sau kiểm điểm,  tập thể và đảng viên rút ra nguyên nhân, bài học, có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, để triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.            

Tuy nhiên, quy định về trình tự, thủ tục đánh giá công chức tại Nghị Định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức chưa thống nhất với Hướng dẫn số 27-HD/TCCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, đối với đảng viên là cán bộ công chức sẽ tiến hành kiểm điểm công chức trước, kiểm điểm đảng viên sau. Tuy nhiên theo Nghị Định 56/2015/NĐ-CP, sau khi công chức báo cáo tự đánh giá kết quả phân loại, cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại. Thời điểm này lại chưa đánh giá đảng viên. Một số nơi chú trọng kiểm điểm cá nhân mà không đi sâu vào kiểm điểm tập thể tổ chức đảng hoặc ngược lại. Nội dung kiểm điểm đảng viên và cán bộ công chức gần giống nhau. Do đó, sau khi đã kiểm điểm về chuyên môn từng cán bộ công chức thì phần kiểm điểm đảng viên rất mờ nhạt, không kỹ và không sâu sắc, tính chiến đấu thấp.  

Để việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm có hiệu quả hơn, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Trước hết, hệ thống văn bản hướng dẫn kiểm kiểm, đánh giá, phân loại cần thống nhất giữa các cơ quan đảng và Chính phủ. Sau đó, cấp ủy phải làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quy trình để thực hiện đúng, nhanh, có chất lượng.

Cần xây dựng nội dung, quy trình kiểm điểm cụ thể đối với từng đối tượng và hướng dẫn cách thức tổ chức đảm bảo yêu cầu và tiến độ thời gian. Ví dụ: quy trình kiểm điểm tập thể, quy trình kiểm điểm cá nhân. Nội dung công việc của đồng chí chủ trì hội nghị, thư ký hội nghị, các đồng chí dự hội nghị… Phân công các đồng chí là cấp ủy viên cấp trên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cơ sở và xuống dự, chỉ đạo. Thực tế cho thấy khi có sự tham dự của các đồng chí cấp ủy viên cấp trên, việc sinh hoạt kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, tinh thần phê và tự phê cao hơn. Qua đó, cấp trên  dễ dàng nắm bắt tình hình, kịp thời uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc, làm tốt việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Các đồng chí chủ trì hội nghị kiểm điểm cần phân công cán bộ tổ chức chuẩn bị kỹ các tài liệu liên quan, chủ động tham mưu các đề xuất để xin ý kiến hội nghị. Chủ tọa cần đưa ra được các nội dung gợi ý để tập trung thảo luận. Coi trọng việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng, để khắc phục hạn chế, hoàn thiện.

Xem xét kỹ việc công nhận kết quả xếp loại bảo đảm dân chủ và công khai. Đối với những trường hợp kết quả của cấp dưới bị giảm mức so với đề xuất thì cấp ủy cấp trên cần chủ động gặp gỡ, trao đổi với cấp dưới, chỉ rõ nguyên nhân để cấp dưới đồng thuận, tăng tính chiến đấu, tiếp tục cố gắng phấn đấu cao hơn năm tiếp theo. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất