Những “toa thuốc đặc trị” (tiếp theo và hết)

Lựa chọn trọng tâm khâu đột phá trong công tác cán bộ

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Với dân số khoảng 10 triệu người, gồm 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn, Đảng bộ TP. Hà Nội cũng là đảng bộ lớn nhất cả nước, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 2.300 tổ chức cơ sở đảng, hơn 46 vạn đảng viên. 

Vị thế, vai trò, tầm cao và trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội đối với cả nước, đòi hỏi Đảng bộ TP. Hà Nội phải tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, cán bộ, chọn đây là một trong những khâu trọng tâm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

 

Trên cơ sở đó, Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc cụ thể hóa những việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, những điều còn tồn tại, hạn chế. Bước đầu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giai đoạn 2020-2023, Thành ủy đã ban hành và triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa, sớm hiện thức hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, tập trung vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Thủ đô.

Đặc biệt, Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được coi là Chương trình “xương  sống” trong 10 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thủ đô thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; được chuẩn hóa về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô.

Siết chặt kỷ cương, điều chuyển, thay thế cán bộ yếu kém, sợ trách nhiệm

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu được đề ra tại Chương trình số 01, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ và đó cũng là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu của Nghị quyết nêu được những vấn đề đúng và trúng với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, cũng như được Trung ương quan tâm và Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trên cơ sở đó nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người dân được xem vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp mà các cấp ủy của Đảng bộ thành phố đang tập trung thực hiện để cụ thể hóa Chương trình số 01.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, có lúc, có nơi kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có nơi buông lỏng. Trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu một số cơ quan còn yếu kém, thiếu quyết liệt, sa đà vào công việc có tính sự vụ, thiếu tầm nhìn và tư duy chiến lược. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức “có tâm lý bàn lùi, không làm thì không sai; không dám tham mưu, đề xuất, thậm chí không dám quyết định những nội dung công việc thuộc thẩm quyền”. Nhiều người tìm cách đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển ngang sang cơ quan, đơn vị khác; thiếu chủ động trong tham mưu hoặc tham mưu lòng vòng, không nêu rõ quan điểm. Một số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công vụ.

Để khắc phục tình trạng đó, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác tổ chức, cán bộ theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát thực tiễn hơn; đã được thể chế và cụ thể hóa thành nghị quyết, các quy định, quy chế của Thành ủy, bên cạnh việc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, Thành ủy đã ban hành Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11-8-2021 về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17-11-2021 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố”; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 14-3-2022 về công tác quy hoạch cán bộ và nhiều văn bản quy định về công tác cán bộ có liên quan khác. Đây thực sự là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thành phố cũng hướng vào những khâu quan trọng, có tính đột phá, liên thông như đổi mới công tác đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ… Chính việc tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu của công tác cán bộ, đã tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP. Hà Nội.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo: "Nghị quyết 04 của Thành ủy có mục tiêu kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, đổi mới, đột phá trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố với cách làm thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bài bản và hiệu quả. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số".

Nghị quyết nhấn mạnh: "Thành phố sẽ kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở thiếu tập trung, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tín nhiệm thấp, dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, có sai phạm nhưng chưa đến mức bị kỷ luật; dư luận cán bộ, đảng viên và có đơn thư phản ánh tiêu cực... Việc thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu".    

Phát huy mạnh mẽ trách nhiệm người đứng đầu

Xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hoặc kém, thời gian qua, Đảng bộ TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo, đổi mới toàn diện, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị; luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận; tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. “Thành ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng nhìn nhận, vẫn còn hiện tượng né tránh; còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài 10 năm, 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân...; tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế; hiện tượng ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại... Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách cần chú trọng thực hiện đó là “phải phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp tạo chuyển biến rõ nét tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị”.

Ngày 19-4-2023, tại phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề khi thực trạng cán bộ còn khá e dè, thận trọng trong quá trình tham mưu để trình văn bản cho cấp trên quyết định, vì ai cũng lo cho an toàn của mình. Người đứng đầu chính quyền TP. Hà Nội đề xuất Chính phủ ban hành văn bản nhấn mạnh người đứng đầu, người quyết định mới là người chịu trách nhiệm, có như vậy cán bộ cấp dưới mới dám nghĩ, dám làm, tạo được những kết quả bứt phá trong công việc. Nếu không giải quyết được việc này, tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm với công việc sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tháng 5-2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hà Nội phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị, Hà Nội phải đi đầu trong việc khuyến khích và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời, khắc phục bằng được khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ thị số 24 - “Liều thuốc” để cán bộ không thể né tránh, đùn đẩy công việc

Mới đây nhất, ngày 7-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”, Chỉ thị 24 được ban hành thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ TP. Hà Nội trong giải quyết một vấn đề cấp bách đang đặt ra. Trong đó, có các nội dung trọng tâm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Về công tác cán bộ, yêu cầu phải kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, vị thế, đầu tư của thành phố, mất đoàn kết nội bộ, tín nhiệm thấp, dư luận cán bộ, đảng viên và đơn thư phản ánh tiêu cực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu; Ngoài việc thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội muốn những việc cấp bách phải được giải quyết ngay. Vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định; khắc phục triệt để tình trạng cát cứ “quyền anh, quyền tôi”. Việc phân cấp, ủy quyền cũng được thực hiện trên các lĩnh vực với tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó, địa phương đó thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Cán bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tâm huyết với công việc, nói đi đôi với làm

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Chỉ thị số 24 được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học, bám sát tình hình thực tiễn, các yêu cầu nhiệm vụ của thành phố. Việc tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương có tính quyết định để Chỉ thị đi vào cuộc sống. Thành ủy Hà Nội yêu cầu, mỗi đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 24 phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên; thiết thực, tránh hình thức. Khi Chỉ thị số 24 đi vào đời sống cũng thể hiện thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt khác, cũng thể hiện người cán bộ, đảng viên có tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Thủ đô.

Theo đó, quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đó là để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc thì cần thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định; chủ động dự báo tình hình, sâu sát cơ sở, tập trung ưu tiên giải quyết công việc nổi cộm, bức xúc, cấp bách thực tiễn đặt ra... Đặc biệt, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực; quyết tâm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, coi đây là “thước đo” đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thi số 24 là nét đổi mới tích cực, là bước tiến mới trong công tác cán bộ; khẳng định tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ TP. Hà Nội, cũng là một ví dụ sinh động về việc nêu gương và làm gương của Đảng bộ Thủ đô trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Chỉ thị số 24 như “liều thuốc kháng sinh” trị các bệnh: đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm, xuôi chiều, “dĩ hòa vi quý” dẫn đến chất lượng công việc không cao, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Thủ đô.

Với những đổi mới cả về tư duy và hành động đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ TP. Hà Nội và cũng là thông điệp mạnh mẽ, lan tỏa tới các tổ chức đảng phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chú trọng đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết, để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, nhằm tạo những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.230.

 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.179.

 3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.196.

 4. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

5. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII .

6. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

 7. Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07-08-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất