Đại hội XIII của Đảng - Khát vọng vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Từ ngày 25-1 đến 1-2-2021, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XIII.
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyêt Đại hội XIII với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Các đại biểu đến dự Đại hội.

Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị, sáng 25-1-2021.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII.


Các đại biểu dự phiên khai mạc.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.


Đoàn Chủ tịch và các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
với các đại biểu dự Đại hội.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng
iếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Tổng Bí thư.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất