Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh học và làm theo gương Bác

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã gắn việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, đã triển khai 7 chuyên đề, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành ở Trà Vinh.

Nghiên cứu, học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ban có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thấy rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của gia đình, xã hội và mỗi cá nhân, hiểu sâu sắc hơn đức là “gốc” của người cách mạng. Từ đó, suy nghĩ, xác định các biện pháp phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện. Cán bộ, đảng viên, công chức của Ban nâng cao ý thức sửa chữa những thiếu sót về  lối sống, trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, gia đình, xã hội… Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế nhưng anh chị em giữ vững quan điểm, lập trường, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Với sức lan tỏa từ việc học và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, nhận rõ nhiệm vụ được giao của Ngành, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, đảng viên và nhân viên trong cơ quan tự xây dựng chương trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thành nhiệm vụ với những thành tích nổi bật:

Tham mưu giúp Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành: Hướng dẫn quy hoạch cán bộ ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh, thành phố, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2010-2015. Chỉ đạo đại hội các cấp của Đảng bộ đạt kết quả theo Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị. Sắp xếp, tổ chức cán bộ sau đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, huyện (thị) nhiệm kỳ 2010-2015. Xây dựng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Trà Vinh khóa IX, Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ đến năm 2015, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, 5, 6 (khóa X); các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất ượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, về công tác cán bộ… Hoàn thành các báo cáo chuyên đề công tác xây dựng đảng về tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Xây dựng 13 quy định, quy chế về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ ấp, khóm, trạm y tế, trường học trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ và chính sách cán bộ; về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; về lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; về tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể; về thực hiện chính sách nghỉ việc đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Xây dựng, hoàn thành đề tài “Thực trạng và giải pháp tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2005- 2015”. 

Tham mưu cho Tỉnh ủy phân công 144 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo theo địa chỉ, tham gia xây dựng thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học... đạt yêu cầu; vận động hỗ trợ vốn giúp đảng viên gặp khó khăn về đời sống được gần 1,1 tỷ đồng. Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện hoàn thành các mặt chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên như: Kiểm tra hướng dẫn thực hiện nguyên tắc thủ tục, quy trình về bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. 4 năm qua, đã kết nạp được gần 9,9 nghìn đảng viên, đạt 131% kế hoạch. Giới thiệu sinh hoạt đảng, xét cấp thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng, giải đáp kịp thời các vướng mắc về đảng tịch; nêu ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp quản lý; xét tuyển dụng biên chế, hợp đồng lao động, xét nâng ngạch, bậc lương cán bộ, công chức; thăm hỏi cán bộ đau yếu, phúng viếng cán bộ qua đời; sưu tra, khai thác hồ sơ, thẩm tra xác minh, kết luận phúc đáp các trường hợp cán bộ cần được xem xét phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, nhân sự đại hội các ngành đoàn thể... Các việc đó đều đáp ứng yêu cầu.

Phối hợp tốt với nhiều cơ quan liên quan thực hiện nhiều hình thức phù hợp giúp đào tạo, bồi dưỡng 58,7 nghìn lượt cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước (tăng gần gấp ba lần so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt là thực hiện chủ trương chuẩn hóa cán bộ xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt; triển khai chủ trương vận động hỗ trợ vốn giúp đảng viên gặp khó khăn về đời sống có ý nghĩa thiết thực. Hướng dẫn nội dung, biện pháp nâng chất lượng hoạt động của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên đạt hiệu quả thiết thực. Cuối năm 2010, TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 81,15%, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 75,9%.

Tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh và một cá nhân; Tỉnh ủy Trà Vinh biểu dương, khen thưởng Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2006-2010). Đặc biệt, cơ quan Ban được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Hằng năm, trên 70% cán bộ, đảng viên và nhân viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (trong đó có trên 40% được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen); 5 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 1 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hằng năm có từ 3 đến 5 phòng chuyên môn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trong đó có 2 phòng là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phòng còn lại hoàn thành nhiệm vụ).

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định: Việc học và làm theo gương Bác ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh đã đi vào nền nếp, thể hiện ở kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trong đó, đã phát huy, không ngừng nhân rộng những điển hình tập thể tiên tiến, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Việc rà soát, bổ sung các quy định, quy chế của cơ quan có liên quan đến nội dung học và làm theo Người, nhất là các nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, để thực hiện đi vào chiều sâu sẽ được tiếp tục.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất