Thi đua theo chuyên đề thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/BTCTW, ngày 26-02-2014 về triển khai đợt thi đua với chủ đề "Phát huy hào khí Điện Biên và truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua và đạt được kết quả cụ thể trên ba nội dung.

             

Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực trao Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 5 vụ, đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.         

1. Thi đua khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Ngay từ thời gian đầu triển khai đợt thi đua, các vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Ban đã xây dựng kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ trong vụ, đơn vị mình.

Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới về phương pháp, quy trình công tác, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và biên tập văn bản. Các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chấp hành các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Một số vụ, đơn vị có nhiều biện pháp triển khai thiết thực và đạt kết quả như: Vụ Đảng viên đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, chất lượng các đề án, đề tài, nội dung công việc được nghiệm thu, ban hành đạt hiệu quả; Văn phòng Ban đã làm tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào việc quản lý, điều hành các hoạt động chung trong cơ quan một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; Vụ Cơ sở đảng đổi mới việc khảo sát tại các tỉnh, thành uỷ hướng về cơ sở, trực tiếp nghe ý kiến tham gia của các chi bộ khu dân cư, đảng viên có trên 30 năm tuổi đảng đang sinh hoạt ở các thôn, tổ dân phố, do vậy kết quả khảo sát thu được rất sát thực; Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đã tích cực tham mưu và triển khai nhiệm vụ được giao, nổi bật là kịp thời kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Trưởng Ban và quy hoạch cán bộ cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2014-2016 và 2016-2021. Vụ Địa phương II thực hiện kịp thời và có chất lượng báo cáo kết quả công tác chuyên môn của khu vực từ tháng 1-2014 đến hết tháng 4-2014, tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai các quyết định luân chuyển, thẩm định và phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2010-2015 ở một số địa phương trong khu vực theo đúng quy trình và đảm bảo chất lượng; Tạp chí Xây dựng Đảng xây dựng "Kế hoạch tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" với nội dung và hình thức cụ thể… Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Tổng hợp cán bộ, Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương III, Vụ IV, Vụ Đào tạo- bồi dưỡng cán bộ, Văn phòng Đề án 165 theo chức năng nhiệm vụ đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhìn chung cán bộ, công chức trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tuỵ, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, thật sự cầu thị, tiếp thu các ý kiến phản ánh và xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu, biên tập văn bản ngày càng chặt chẽ hơn, bảo đảm đúng thể thức theo quy định, những nội dung tham mưu, đề xuất dần đi vào chiều sâu.

2. Thi đua nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tích cực rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Các chi uỷ, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, sinh hoạt về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và ban hành tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp đối với mỗi vụ, đơn vị trong cơ quan, như: "Tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Trung thành, tận tuỵ; Đoàn kết, gương mẫu; Chủ động, sáng tạo; Công tâm, khách quan; Tham mưu hiệu quả"….

Đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tích cực rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong toàn thể cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và ý thức tự rèn luyện đạo đức lối sống, góp phần hạn chế và đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

3. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, phấn khởi, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Các vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Ban đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua; thường xuyên động viên, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tham gia phong trào thi đua cũng như các hoạt động của cơ quan, đoàn thể; tích cực triển khai theo 3 nội dung thi đua và tiến hành tổng kết đánh giá theo hướng dẫn.

Kết quả đạt được thể hiện qua việc xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong công việc; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động để kịp thời động viên, chia sẻ; cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chấp hành tốt kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, chế độ bảo mật, quy chế làm việc của Ban. Đợt thi đua chuyên đề tạo chuyển biến tốt về nhận thức công tác thi đua cũng như ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong đợt thi đua chuyên đề đã tạo không khí làm việc đoàn kết và hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan từ nhận thức trở thành hành động thực tế, bám sát nội dung phong trào thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, bảo đảm chất lượng. Phong trào thi đua đã tạo ra động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn kết các thành viên trong các vụ, đơn vị cùng nhau xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tuy nhiên, đợt thi đua theo chuyên đề thời gian triển khai ngắn, nên một số công tác chưa có kết quả cuối cùng, khó đánh giá đúng, sát thực. Một số nơi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được sâu sắc, cụ thể.

Trên cơ sở kết quả thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan đối chiếu với Tiêu chí đánh giá thi đua ban hành tiến hành chấm điểm, bỏ phiếu kín đánh giá. Kết quả thi đua được Lãnh đạo Ban khen thưởng: Tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với 5 tập thể và Giấy khen của Trưởng ban đối với 7 tập thể thi đua. Tặng Bằng khen của Trưởng ban cho 20 cá nhân và Giấy khen của Trưởng ban cho 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hà Thu, ảnh Xuân Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất