Tiến hành hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 30-9, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức Hội nghị bàn phương hướng, nhiệm vụ và các công việc liên quan đến triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian sắp tới. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

​Từ đầu năm tới nay, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã tham mưu, giúp việc Ban Bí thư nhiều việc cụ thể trong tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã gắn bó chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Những kết quả và ảnh hưởng tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt hoạt động khác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân dân; đưa nội dung này thành công việc thường xuyên, thành trách nhiệm của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư cho ý kiến về sơ kết năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; thảo luận, đề xuất, kiến nghị về đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh những cố gắng của các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Đảng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã đưa việc thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng có riêng một mục về vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, trong đó nhấn mạnh vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân... Do đó, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 cần được tiến hành có hiệu quả hơn, kiên trì và sáng tạo hơn trong những năm tới.
 
Nội dung học tập chuyên đề trong khóa tới nên mở rộng hơn cả về vấn đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; hướng đến mục tiêu xây dựng nhân cách, văn hóa, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đòi hỏi tinh thần gương mẫu và tự giác rất cao, trước hết là sự tự giác của các đồng chí cấp ủy các cấp và bộ phận làm công tác tham mưu, như các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư, vừa tham mưu, giúp việc cho Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng, toàn xã hội, đồng thời phụ trách việc thực hiện Chỉ thị ở cơ quan, đơn vị của mình.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất