10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

1.Tập trung trí tuệ, tham mưu Bộ Chính trị trình các hội nghị Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tham mưu tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) một cách khoa học, dân chủ để trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 16 đoàn khảo sát, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra; tổ chức 7 hội nghị góp ý với sự tham gia của trên 1.600 đại biểu vào các nội dung liên quan, 6 phiên họp của Tiểu ban Điều lệ Đảng với nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm cao, làm cơ sở để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) thông qua.

2. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 58-KL/TW ngày 12-9-2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Các quy định, kết luận đã đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, được dư luận đánh giá cao. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, rà soát, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ.

3. Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản hướng dẫn bổ sung tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện. Tham mưu thành lập Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tập trung xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) trình BCH Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Trong đó, tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14-5-2019 của Chính phủ về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố. Đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 560 đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 100 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; 73 đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hơn 4.162 đơn vị sự nghiệp công lập; gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó. Việc tinh giản biên chế trong hai năm gần đây, nhất là năm 2019 đạt kết quả rõ nét, giảm hơn 236.000 người, tương đương 6,6% so với năm 2015. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm cho ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng chi cho đầu tư phát triển.

5. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chặt chẽ và có nhiều đổi mới; phê duyệt quy hoạch hàng chục nghìn cán bộ, trong đó có 560 cán bộ diện Trung ương quản lý; trình xin ý kiến BCH Trung ương, Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch 184 đồng chí cán bộ cấp chiến lược khóa XIII. Công tác điều động, luân chuyển được tiến hành thận trọng “làm đến đâu chắc đến đó”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ: bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch UBND tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và cán bộ quy hoạch được chú trọng, đầu tư tương xứng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Đã tiến hành chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

7. Xây dựng, củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng: tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương mới, nhất là Chỉ thị về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn thực hiện Quy định số 06-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 13-4-2005 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảng ngoài nước trong tình hình mới... Qua sắp xếp, toàn Đảng hiện có 53.284 TCCSĐ, giảm 3.229 (5,7%) TCCSĐ so với đầu nhiệm kỳ. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm hơn, nhất là đối với quần chúng nữ, vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số.

8. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, toàn Ngành đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền bám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XII) với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng được triển khai với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tập trung vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng… Trong năm, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 300 phóng viên, biên tập viên chuyên trách về xây dựng Đảng. Đặc biệt, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và nhiều địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Giải đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm gửi về cơ quan Thường trực Giải. Hội đồng Chung khảo đã phân tích kỹ, thảo luận sâu và bỏ phiếu kín, thống nhất lựa chọn các tác phẩm có chất lượng nhất để trao 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến khích, 1 Giải cho tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 1 Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

10. Công tác xây dựng nội bộ Ngành đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn Ngành đã tích cực rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế. Theo đó, toàn Ngành đã giảm 74 phòng trực thuộc ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh; 22 phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy; 71 trưởng phòng, 181 phó trưởng phòng; 42 lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện. Ngành đã giảm 551 biên chế (khoảng 8%) so với năm 2015. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính. Duy trì nền nếp chế độ giao ban trực tuyến trong Ngành. Qua 12 kỳ giao ban trực tuyến năm 2019 đã có gần 300 vấn đề được trao đổi, giải đáp.

Coi trọng xây dựng văn hoá công sở, từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo. Thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ. Việc phối hợp xây dựng, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác được chú trọng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Phong trào thi đua trong toàn Ngành được đẩy mạnh. Hoạt động đối ngoại của Ngành ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa Đảng ta với một số đảng cộng sản, đảng tham chính, đảng cầm quyền trên thế giới.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất