Các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong đại dịch COVID-19
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam ngày 1-7-2021.

Tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp với các địa phương phía Nam rà soát tiêu chuẩn đại biểu, chuẩn bị tốt hồ sơ nhân sự các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Vụ Địa phương III của Ban theo dõi, nắm tình hình 22 đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam; triển khai việc nhận và bàn giao hồ sơ nhân sự phục vụ các đoàn đại biểu đúng số lượng, danh mục, bảo đảm thời gian, an toàn, bảo mật theo quy định; không để xảy ra sai sót, thất lạc; kịp thời góp phần phản ánh, thông tin, tuyên truyền để góp phần lan tỏa hình ảnh, kết quả thành công của Đại hội.

BTV các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời. Đồng thời ban hành và thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các địa phương đã hoàn thành việc phân công công tác đối với 1.098 ủy viên BCH, 318 ủy viên BTV và thường trực cấp ủy cấp tỉnh theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt; kiện toàn các chức danh lãnh đạo khối Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội.

BTV cấp ủy cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hành động trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Để tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ diện Trung ương quản lý, Vụ Địa phương III đã cung cấp 24 lượt báo cáo rà soát, thẩm định hồ sơ nhân sự liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung cấp ủy viên, ủy viên thường vụ cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đã tham mưu 9 văn bản khác về công tác cán bộ cũng như giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của địa phương.

Chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tham mưu để cấp ủy cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với người ngoài Đảng, nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cán bộ địa bàn của Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham dự một số cuộc họp BTV, BCH các tỉnh ủy, thành ủy và nắm tình hình tổ chức các Hội nghị Hiệp thương (lần 1,2, 3). Trong đó, tập trung theo dõi công tác phân bổ, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố bảo đảm cơ cấu, thành phần; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban các trường hợp cán bộ chủ chốt của địa phương tham gia ứng cử lần đầu, tái cử theo phương án nhân sự cấp ủy đã được phê duyệt và một số trường hợp phát sinh, vướng mắc. Bầu cử ở các địa phương đã diễn ra đúng luật, dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, thành công, an toàn trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ cử tri đi bầu của khu vực đạt trên 98,4%; đã bầu 183 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 69 đại biểu do Trung ương giới thiệu), 1.298 đại biểu HĐND cấp tỉnh (thiếu 5 đại biểu), 7.081 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 19 đại biểu) và 65.206 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 346 đại biểu). Các địa phương đã sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp tỉnh, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cùng cấp tiếp tục tham mưu cho BTV cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết. Các địa phương thực hiện dân chủ, công khai việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình.

Các địa phương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. BTV các tỉnh, thành ủy đã phân bổ biên chế và phê duyệt danh sách biên chế, tiền lương năm 2021 đối với các cơ quan của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện.  Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quyết định ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng, quản lý công chức các cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức; kịp thời củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm. Đến nay, nhiều địa phương đã giảm đáng kể số lượng đầu mối các tổ chức trực thuộc, góp phần đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Điển hình như TP. Cần Thơ giảm 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, giảm 18 lãnh đạo cấp sở, 56 đầu mối cấp phòng, cắt giảm 4.085 biên chế. Tỉnh Tiền Giang giảm 5 đầu mối cấp sở, 8 lãnh đạo cấp sở, 56 đầu mối cấp phòng và giảm 60 lãnh đạo cấp phòng. Tỉnh Tây Ninh, từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tinh giản 107 biên chế, đạt 162,12% kế hoạch. TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thành lập bộ máy, sắp xếp nhân sự Đảng bộ TP. Thủ Đức, chuẩn bị ban hành kết luận về điều chỉnh các cơ quan, đơn vị khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện. Tỉnh Long An tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình “Kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu” ở huyện Cần Giuộc và mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã” tại huyện Châu Thành…

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư. Rà soát nghiêm túc, chặt chẽ và triển khai xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trực tiếp làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và một số cấp ủy cấp huyện và tương đương để đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và những khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị. Tỉnh Sóc Trăng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực huyện ủy, thành ủy, thị ủy với bí thư chi bộ thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn theo cụm, mỗi quý 1 lần. Tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị BTV Tỉnh ủy kết nối trực tuyến với Cục Quản trị T78 (Văn phòng Trung ương Đảng) để các cơ quan Trung ương dự, nắm tình hình phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các địa phương đều chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tỉnh Trà Vinh thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đối với chi bộ có đông đảng viên. Tỉnh Sóc Trăng thực hiện mô hình tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo cụm. Tỉnh Bến Tre chọn chi bộ điển hình phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2021. Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó, tỉnh Tây Ninh thực hiện hợp đồng đối với một số cán bộ nghỉ hưu có kinh nghiệm trong công tác đảng, đoàn thể, gọi là “Cộng tác viên” làm công tác đảng, đoàn thể tại Đảng ủy Khu kinh tế tỉnh và tăng mức khoán thù lao cho “Cộng tác viên”; giao Đảng ủy Khu kinh tế tỉnh trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ; ban hành Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện tốt việc điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, gắn với phân công, bố trí nhân sự theo quy hoạch và phương án nhân sự đã được phê duyệt; ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chức danh cán bộ thuộc diện BTV  tỉnh, thành ủy quản lý; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (cán bộ diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý); đồng thời phối hợp triển khai kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ.


               Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương. 

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tham mưu với cấp ủy lãnh đạo hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Đến ngày 5-3-2021, 22/22 (100%) địa phương phía Nam hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV các tỉnh, thành ủy năm 2020. Việc chuẩn bị nội dung kiểm điểm bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đánh giá đúng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy tính tự giác, dân chủ, khách quan; đã cơ bản chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Các cấp ủy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo phân cấp quản lý. Làm tốt công tác tư tưởng, bố trí hợp lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu. Thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo thẩm quyền; rà soát, tổng hợp cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch quán triệt, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 gắn với việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Xây dựng kế hoạch về báo cáo kết quả hoạt động định kỳ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất